Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/84/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 374 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza :

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego o symbolu I-NRL, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) deklaracji na podatek rolny o symbolu DR-1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) deklaracji na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Anatol Grzegorz Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI, ROLNEGO, LESNEGO


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/2016
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe