Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny przysługujący członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Wasilków, który uczestniczył w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście) za każdą godzinę uczestnictwa.

2. Ustala się ekwiwalent pieniężny przysługujący członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Wasilków, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 5,00 zł (słownie złotych: pięć) za każdą godzinę uczestnictwa.

§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Urząd Miejski w Wasilkowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe