Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV.90.2016 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.444), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz.1626,poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190 , poz. 1358,poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę301 204,31 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę117 054,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę346 363,31 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę162 213,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem12 724 420,64 zł z tego:

- bieżące w wysokości11 873 044,64 zł

- majątkowe w wysokości851 376,00 zł

2) Plan wydatków ogółem13 222 635,99 z tego:

- bieżące w wysokości11 194 250,99 zł

- majątkowe w wysokości2 028 385,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi
409 928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.

2. Wolne środki w wysokości 409 928,97 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody 620 999,00 zł, koszty 753 448,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XV.90.2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe