Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 206.829,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 621.142,00 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 414.313,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2016 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 51.725.226,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.745.226,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.980.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 53.928.139,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.713.454,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.214.685,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.202.913,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.202.913,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/143/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

751

75101

2010

6 670,00

Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup przezroczystych urn wyborczych.

zlecone

756

75621

0010

52 115,00

Zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.

własne

758

75801

2920

145 048,00

Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2016.

własne

852

85215

2010

2 996,00

Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.

zlecone

OGÓŁEM
w tym:

206 829,00

X

X

- bieżące

206 829,00

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/143/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01010

6050

17 265,00

Zwiększenie wydatków na przebudowę sieci wodociągowej w Studziankach - ul. Łąkowa i ul. Supraślska (nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną

własne

600

60014

6300

220 000,00

Zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego

własne

600

60016

4300

52 115,00

Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg

własne

6050

220 000,00

17 265,00

Zmniejszenie wydatków na wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań: "Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060", "Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną", "Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach" - wzrost wartości inwestycji o 50 000 zł

własne

750

75023

4210

30 000,00

Zwiększenie wydatków dotyczących bieżącej działalności Urzędu

własne

4300

80 000,00

75075

4210

10 000,00

Zwiększenie wydatków dotyczących promocji Gminy

własne

4300

25 048,00

751

75101

4210

6 670,00

Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup przezroczystych urn wyborczych.

zlecone

801

80101

4010

145 048,00

145 048,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków pochodzących z subwencji.

własne

4170

1 320,00

Zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu sport przez SP w Wasilkowie

własne

4210

1 000,00

80110

4210

5 000,00

Zwiększenie i zmniejszenie w związku z koniecznością zakupu zmywarki - zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki

własne

6060

5 000,00

80146

3250

7 000,00

7 000,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

własne

852

85215

3110

2 936,00

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.

zlecone

4210

60,00

926

92605

2820

20 000,00

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

własne

4170

6 000,00

4210

7 180,00

4300

4 500,00

OGÓŁEM
w tym:

621 142,00

414 313,00

X

X

- bieżące

378 877,00

177 048,00

- majątkowe

242 265,00

237 265,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/143/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Lipowej i ul. Kamiennej w Jurowcach

12 000

12 000

12 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

2.

010

01010

Przebudowa sieci wodociągowej w Studziankach - ul. Łąkowa i ul. Supraślska
(nr geod. 1220/4) wraz z dokumentacją techniczną

17 265

17 265

17 265

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

3.

600

60016

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania "Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków - jako część projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym"

8 000 000

4 000 000

600 000

A.

3 400 000

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie

132 735

132 735

132 735

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

5.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 105415B w zakresie wykonania nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku od km 0+000 do 0+060

100 000

100 000

100 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

6.

600

60016

Dokończenie budowy nawierzchni drogi nr geodezyjny 395/22, 395/17 i 410/3 w Wasilkowie przy Sanktuarium Święta Woda wraz z dokumentacją techniczną

70 000

70 000

70 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

7.

600

60016

Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach

200 000

200 000

200 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

8.

600

60016

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie

150 000

150 000

150 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

9.

600

60016

Wykonanie utwardzenia części ul. Jurowieckiej w Wasilkowie

80 000

80 000

80 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

10.

600

60016

Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leśnej w Sochoniach

5 000

5 000

5 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

11.

600

60016

Budowa drogi gminnej ul. Polnej oraz wymiana oświetlenia ulic Akacjowej, Polnej i Stawowej w Studziankach

16 000

16 000

16 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

12.

600

60016

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Poduchowna

8 000

8 000

8 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

13.

600

60016

Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 105423B w Osowiczach"

4 920

4 920

4 920

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

14.

750

75023

Rozbudowa, nadbudowa i remont z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - I etap

500 000

500 000

500 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

15.

801

80104

Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji

25 000

25 000

25 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

16.

900

90005

Realizacja Budżetu Obywatelskiego - Mini Park Linowy położony u zbiegu ul. Żurawiej i Kruczej w Wasilkowie (jako placu ogólnodostępnego do rekreacji dla mieszkańców)

75 000

75 000

75 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

17.

900

90015

Opracowanie dokumentacji - przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Białostockiej w Wasilkowie (na odcinku od granic terenu zabudowanego do ul. Mickiewicza)

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

18.

900

90095

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla zadania "Instalacja indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na terenie gminy Wasilków" - w systemie zaprojektuj i wybuduj

6 000

6 000

6 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

19.

926

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

210 000

210 000

210 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

20.

926

92601

Ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Osowicze-Sielachowskie

12 000

12 000

12 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

9 643 920

5 643 920

2 243 920

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/143/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

w złotych

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

252 450

123 573

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

400 000

2

Powiat Białostocki

1 054 250

2

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

15 000

3

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

650 000

3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

230 000

4

Miejska Biblioteka Publiczna

450 000

4

Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000

5

Gimnazjum Syriusz w Wasilkowie prowadzone przez Fundację Syriusz

240 000

6

Domowe Przedszkole Bis

270 000

7

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

345 000

8

Niepubliczne Przedszkole "WESOŁE ROBACZKI"

380 000

9

Niepubliczne Przedszkole Językowe

720 000

10

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

520 000

11

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

630 000

12

Niepubliczny Żłobek HAPPY

80 000

13

Niepubliczny Żłobek MINIMONTESSORI

300 000

RAZEM

1 306 700

1 100 000

123 573

RAZEM

660 000

3 485 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe