Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.214.337,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.828.837,10 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.059.402 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 385.500 zł;

2) wydatki ogółem 9.176.695,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.947.492,10 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.178.057 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.229.203 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 444.436 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Aleksander Sielicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2016
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 178.924,10 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 178.861,54 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.111.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 62,56 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.67.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 863.400 zł w Dz. 852 rozdz. 85211;

2) zmniejszono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 863.400 zł w Dz. 852, rozdz. 85295;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 863.400 zł w Dz. 852 rozdz. 85211;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 863.400 zł w Dz. 852, rozdz. 85295;

W/w zmian w dotacjach celowych w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 + dokonano zgodnie z pismem pisma Nr FB-II.3111.62.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.04.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

5) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 207 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 na opłatę ubezpieczenia;

6) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 207 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 zgodnie z pismem MOPS w Kleszczelach ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe