Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 217/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 76.989.857 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 74.763.838 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.925.914 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 88.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.226.019 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 77.451.586 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 70.664.637 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.925.914 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 88.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.786.949 zł;

5) deficyt budżetu w kwocie 461.729 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

22 815,00

22 815,00

01095

Pozostała działalność

0,00

22 815,00

22 815,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

22 815,00

22 815,00

852

Pomoc społeczna

13 684 100,00

550,00

13 684 650,00

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

7 741 500,00

7 741 500,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

7 741 500,00

7 741 500,00

85295

Pozostała działalność

7 741 500,00

- 7 740 950,00

550,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 741 500,00

- 7 740 950,00

550,00

Razem zlecone:

13 902 549,00

23 365,00

13 925 914,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

175 500,00

1 500,00

177 000,00

75414

Obrona cywilna

72 300,00

1 500,00

73 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 500,00

1 500,00

758

Różne rozliczenia

982 538,00

- 6 370,00

976 168,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

982 538,00

- 6 370,00

976 168,00

4810

Rezerwy

982 538,00

- 6 370,00

976 168,00

801

Oświata i wychowanie

30 071 160,00

4 870,00

30 076 030,00

80104

Przedszkola

6 951 741,00

0,00

6 951 741,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

51 116,00

- 1 800,00

49 316,00

4300

Zakup usług pozostałych

62 322,00

1 800,00

64 122,00

80110

Gimnazja

7 195 851,00

4 870,00

7 200 721,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 866,00

800,00

17 666,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 188,00

4 070,00

57 258,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

22 815,00

22 815,00

01095

Pozostała działalność

0,00

22 815,00

22 815,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

286,00

286,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

50,00

50,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

7,00

7,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

30,00

30,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

74,00

74,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

22 368,00

22 368,00

852

Pomoc społeczna

13 684 100,00

550,00

13 684 650,00

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

7 741 500,00

7 741 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

50,00

50,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

7 589 706,00

7 589 706,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

81 900,00

81 900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

14 300,00

14 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

2 007,00

2 007,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

7 000,00

7 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

25 000,00

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

18 000,00

18 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

416,00

416,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

821,00

821,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

2 300,00

2 300,00

85295

Pozostała działalność

7 741 500,00

- 7 740 950,00

550,00

3110

Świadczenia społeczne

7 741 500,00

- 7 741 500,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

459,00

459,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

79,00

79,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

12,00

12,00

Razem zlecone:

13 902 549,00

23 365,00

13 925 914,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe