Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/148/16 Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy Suwałki przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:

a) publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych;

b) publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego;

c) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez jednostki określone w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Suwałki;

2) jednostce, jednostce oświatowej lub jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć szkołę, gimnazjum, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć podmioty inne niż Gmina Suwałki prowadzące na terenie Gminy Suwałki jednostkę, o której mowa w § 1 pkt 1;

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1;

5) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

7) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez podmioty inne niż gmina otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Organy prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymują dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające wymagań określonych w art. 90 ust. 1c-1o ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej gminę.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

11. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 4. Organ prowadzący składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Gminy Suwałki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

§ 5. 1. Organ prowadzący, do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, składa w Urzędzie Gminy Suwałki, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju jednostki dotowanej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla każdej jednostki dotowanej.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący sporządza i przekazuje w postaci papierowej do Urzędu Gminy Suwałki do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym jednostka dotowana otrzymała dotację, roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystywania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. W przypadku likwidacji jednostki dotowanej, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

3. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy Suwałki dokonują weryfikacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach o faktycznej liczbie uczniów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok.

4. Gmina ma prawo żądania od organu prowadzącego złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń z udzielonej dotacji.

5. Organ prowadzący ma prawo złożenia korekty rocznego rozliczenia dotacji.

6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystywania dotacji podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia do Urzędu Gminy Suwałki.

7. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez organ prowadzący na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 7. 1. Gmina może przeprowadzać w jednostkach dotowanych kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3e-3g i art. 90 ust. 3e-3g ustawy.

2. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez jednostki dotowane podlega na ustaleniu:

1) prawidłowość pobrania dotacji, czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 5, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystywania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie dokumentacji księgowej, w tym dowodów księgowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystywania dotacji, o którym mowa w § 6, z dokumentacją organizacyjną i finansową jednostki.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Suwałki, zwani dalej "kontrolującymi", na podstawie imiennego upoważnienia, zawierającego:

1) numer i podstawę prawną upoważnienia,

2) imiona i nazwiska kontrolujących,

3) nazwę i adres kontrolowanej jednostki,

4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

5) zakres i czas trwania kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamiają kontrolowaną jednostkę, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

6. W przypadku, gdy dokumenty objęte kontrolą znajdują się poza siedzibą kontrolowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić te dokumenty kontrolującym w miejscu, o którym mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującymi, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący mają prawo do:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków, których zgodność potwierdza osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę,

2) żądania od osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli,

3) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli.

§ 8. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki dotowanej i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu gminy.

2. Dokumenty księgowe okazane przez kontrolowaną jednostkę i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanej jednostki, nazwę i adres organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanej jednostki;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowaną jednostkę;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

4. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko kontrolowanej jednostce. Kontrolowana jednostka podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czynią zapis w protokole.

8. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanej jednostce.

9. Kontrolowana jednostka może zgłosić Wójtowi Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przekazanej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Suwałki w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 9, wydaje decyzję o zwrocie przez organ prowadzący przekazanej dotacji w całości lub w części.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/148/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe