Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 119/XVI/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 27 / VI/ 03 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 55, poz.1167; z 2005r.Nr 121, poz.1485; z 2006r. Nr 302, poz.3196; z 2009r. Nr 104, poz.1162; z 2012r. poz.2897; z 2013 poz.3642; z 2014 poz.4209) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XVI/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

" Załącznik Nr 2 do Statutu

Gminy Wysokie Mazowieckie

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem,

2. Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej."

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 119/XVI/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

" Załącznik Nr 3 do Statutu

Gminy Wysokie Mazowieckie

WYKAZ SOŁECTW

1) Brok

2) Bryki

3) Brzóski Brzezińskie

4) Brzóski Stare

5) Brzóski - Falki

6) Brzóski - Gromki

7) Brzóski - Markowizna

8) Brzóski -Tatary

9) Buczyno - Mikosy

10) Bujny - Biszewo

11) Dąbrowa - Dzięciel

12) Faszcze

13) Gołasze - Górki

14) Gołasze - Puszcza

15) Jabłonka Kościelna

16) Jabłonka - Świerczewo

17) Jabłoń - Rykacze

18) Jabłoń - Uszyńskie

19) Kalinowo - Czosnowo

20) Mazury

21) Michałki

22) Miodusy Wielkie

23) Miodusy - Litwa

24) Miodusy - Stasiowięta

25) Miodusy - Stok

26) Mścichy

27) Mystki - Rzym

28) Nowa Ruś

29) Nowe Osipy

30) Osipy - Kolonia

31) Osipy - Lepertowizna

32) Osipy - Wydziory Drugie

33) Osipy - Wydziory Pierwsze

34) Osipy - Zakrzewizna

35) Rębiszewo - Studzianki

36) Sokoły - Jaźwiny

37) Stara Ruś

38) Stare Osipy

39) Święck - Nowiny

40) Święck Wielki

41) Trzeciny

42) Tybory - Jeziernia

43) Tybory - Kamianka

44) Tybory - Misztale

45) Tybory - Olszewo

46) Tybory - Trzcianka

47) Tybory - Wólka

48) Tybory - Żochy

49) Wiśniówek

50) Wiśniówek - Kolonia

51) Wólka Duża

52) Wólka Mała

53) Wróble

54) Zawrocie - Nowiny "

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe