Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Zambrów

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim zwanym dalej "Powierzającym" a Burmistrzem Miasta Zambrów Kazimierzem Janem Dąbrowskim zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz.525 i 1960), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 i 1890), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz. 1041 oraz z 2015 r. poz. 935), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do prowadzenia przez Miasto Zambrów realizację zadania: bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Zambrów tj. odnowienie oraz konserwację cmentarza Żołnierzy i Jeńców Armii Sowieckiej z II wojny światowej przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie.

§ 2. 1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego w § 1 porozumienia środki finansowe w kwocie 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zambrowie na pisemny wniosek Miasta.

3. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż określone w § 1 porozumienia.

4. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania powinna być przedłożona do rozliczenia niezwłocznie po realizacji zadania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki finansowe w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu nie wykorzystanych środków do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150).

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych w sposób celowy, racjonalny i oszczędny.

§ 5. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonaniem powierzonych zadań odbywać się będzie poprzez:

1) kontrolę realizacji zadania;

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadania.

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas określony, do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 7. 1. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Powierzający może rozwiązać porozumienie w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonego zadania lub wydatkowania przekazanych środków.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Jan Dąbrowski

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe