Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58, poz. 1890 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz.238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków w kwocie 8.600,00zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 18.087.483,00zł, w tym:

a) bieżące - 16.863.769,00zł

b) majątkowe - 1.223.714,00zł

2) plan wydatków wynosi 18.299.484,00zł, w tym:

a) bieżące - 16.219.455,00zł

b) majątkowe - 2.080.029,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 rok.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

2457210

385781

360781

0

360781

25000

0

0

0

0

2071429

2071429

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

po zmianach

2465810

385781

360781

0

360781

25000

0

0

0

0

2080029

2080029

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

2418418

346989

346989

0

346989

0

0

0

0

0

2071429

2071429

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

po zmianach

2427018

346989

346989

0

346989

0

0

0

0

0

2080029

2080029

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

2071429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2071429

2071429

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

1600

0

0

po zmianach

2073029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2073029

2073029

0

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

7000

0

0

po zmianach

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

7000

0

0

750

Administracja publiczna

przed zmianą

1689167

1689167

1526759

1223047

303712

0

162408

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-8600

-8600

-8600

0

-8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1680567

1680567

1518159

1223047

295112

0

162408

0

0

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

przed zmianą

158352

158352

112994

21500

91494

0

45358

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-8600

-8600

-8600

0

-8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

149752

149752

104394

21500

82894

0

45358

0

0

0

0

0

0

0

4480

Podatek od nieruchomości

przed zmianą

81494

81494

81494

0

81494

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-8600

-8600

-8600

0

-8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

72894

72894

72894

0

72894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

13552272

11480843

9824679

7144308

2680371

505000

966164

0

0

185000

2071429

2071429

0

0

zmniejszenie

-8600

-8600

-8600

0

-8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

po zmianach

13552272

11472243

9816079

7144308

2671771

505000

966164

0

0

185000

2080029

2080029

0

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

4747212

4747212

174382

139789

34593

0

4572830

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4747212

4747212

174382

139789

34593

0

4572830

0

0

0

0

0

0

0

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/16
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2016r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

2 080 029,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 080 029,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 073 029,00

Przebudowa drogi gminnej Janowo Kąty z budową zjazdów

2 071 429,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70 mb

1 600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

Wał łąkowy

7 000,00

Razem

2 080 029,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe