Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 98.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 Uchwały Nr 9.68.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 6 097 769 zł.

a) dochody bieżące - 5 073 270 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 960 449 zł

b) dochody majątkowe - 1 024 499 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 6 830 520 zł.

a) wydatki bieżące - 5 263 586 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 960 449 zł

b) wydatki majątkowe - 1 566 934 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 732 751 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 275 098 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 457 653 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


mgr Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe