reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, realizowana jest na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów;

2) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych;

3) w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1., odbierane będą bezpośrednio ("u źródła") z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie jest prowadzona działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujące frakcje odpadów: papier i tektura, metale, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne;

4) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

a) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) oraz bioodpady:

- z zabudowy jednorodzinnej - w okresie zimowym - co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- z zabudowy wielorodzinnej - w okresie zimowym - co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim - nie rzadziej niż raz na tydzień,

- z nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) - co najmniej raz w miesiącu,

- z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - w sezonie letnim - co najmniej raz w miesiącu, w okresie zimowym - raz na dwa miesiące,

- z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a jednocześnie jest prowadzona działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu,

b) segregowane odpady komunalne:

- co najmniej raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości "mieszanych", z wyjątkiem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

- z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - w sezonie letnim - co najmniej raz w miesiącu, w sezonie zimowym - co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Punkt odbioru odpadów problematycznych (PSZOK w organizacji) zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowce nr 28 świadczy usługi we wtorki i soboty w godz. 1000 do godz. 1600, polegające na przyjmowaniu selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe, zużyte opony. Zasady przyjmowania odpadów określone są szczegółowo w Regulaminie Korzystania z Punktu Odbioru Odpadów Problematycznych, który jest dostępny na stronie internetowej http://um-zabludow.pbip.pl/.

§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzadzącego Punkt Odbioru Odpadów Problemtycznych (PSZOK w organizacji), właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 85 7188 100 w. 37 lub 85 7188 669, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: um@zabludow.pl, mailto:gospodarka@zabludowa.plw terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Maciej Rogucki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama