Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/128/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż:

1) Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, realizowana jest na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów;

2) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych;

3) w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1., odbierane będą bezpośrednio ("u źródła") z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie jest prowadzona działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne zgodnie z obowiązującym harmonogramem, następujące frakcje odpadów: papier i tektura, metale, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne;

4) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

a) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) oraz bioodpady:

- z zabudowy jednorodzinnej - w okresie zimowym - co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- z zabudowy wielorodzinnej - w okresie zimowym - co najmniej raz w miesiącu, w okresie letnim - nie rzadziej niż raz na tydzień,

- z nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) - co najmniej raz w miesiącu,

- z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - w sezonie letnim - co najmniej raz w miesiącu, w okresie zimowym - raz na dwa miesiące,

- z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a jednocześnie jest prowadzona działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu,

b) segregowane odpady komunalne:

- co najmniej raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości "mieszanych", z wyjątkiem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

- z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - w sezonie letnim - co najmniej raz w miesiącu, w sezonie zimowym - co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Punkt odbioru odpadów problematycznych (PSZOK w organizacji) zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kowalowce nr 28 świadczy usługi we wtorki i soboty w godz. 1000 do godz. 1600, polegające na przyjmowaniu selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe, zużyte opony. Zasady przyjmowania odpadów określone są szczegółowo w Regulaminie Korzystania z Punktu Odbioru Odpadów Problematycznych, który jest dostępny na stronie internetowej http://um-zabludow.pbip.pl/.

§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzadzącego Punkt Odbioru Odpadów Problemtycznych (PSZOK w organizacji), właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr tel. 85 7188 100 w. 37 lub 85 7188 669, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: um@zabludow.pl, mailto:gospodarka@zabludowa.plw terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe