Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 10 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych na kwotę 25 000 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załacznik nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 26 239 585 zł,

a) dochody bieżące 25 749 585 zł

b) dochody majątkowe 490 000 zł

- Plan wydatków ogółem 25 238 585

a) wydatki bieżące 24 148 149 zł

b) wydatki majątkowe 1 090 436 zł

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 001 000 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1 001 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


mgr Irena Suprun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

WYDATKI

Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 25 000 zł, zimniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 25 000 zł w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych. Środki, w tej samej wysokości, przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


mgr Irena Suprun


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/125/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 10 maja 2016 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

-

1 080 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

170 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

364 000

-

2

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

50 000

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

-

-

110 000

3

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

30 000

4

Powiat Białostocki

8 000

-

-

4

Dotacja celowa na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

30 000

5

Powiat Białostocki

380 000

6

Województwo Podlaskie

25 000

RAZEM

413 000

1 444 000

110 000

RAZEM

280 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


mgr Irena Suprun

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe