Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 35/16 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XVI/60/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 36 496 648 zł w tym: dochody bieżące 33 565 471 zł, dochody majątkowe 2 931 177 zł i przychody w wysokości 17 208 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 513 856 zł w tym: wydatki bieżące 27 660 704 zł, wydatki majątkowe 6 853 152 zł i rozchody w wysokości 2 000 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 982 792 zł przeznacza się na spłatę przypadającej raty kredytu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


mgr inż Jarosław Siekierko


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/16
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/16
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów

rolnych /FB.II.3111.111.2016 AK/ kwota 22 052 zł

2) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny /FB.II.3111.67.2016 MA/ kwota 191 zł

II. Zmian w dotacji celowej, w zakresie zadań zleconych na realizację Programu "Rodzina 500+" dochodów i wydatków budżetowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego /FB.II.3111.62.2016 MA/ na kwotę 2 983 100zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe