Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 52/242/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 7 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2015 rok, które zawiera:

1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 66.787.418,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2015 rok w wysokości 67.871.662,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,

6) wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i wydatków budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6,

7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7,

8) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

1) Radzie Powiatu Siemiatyckiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:




Marek Bobel




Wiesław Klepacki




Jan Markiewicz




Edward Zaremba




Jan Zalewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 52/242/16
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8
do uchwały Zarządu Powiatu nr 51/242/16
z dnia 7 marca 2016 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe