Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 94.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 - realizacja planowanych dochodów za 2015 rok,

2. Załącznik Nr 2 - realizacja planowanych wydatków za 2015 rok,

3. Załącznik Nr 3 - zestawienie udzielonych dotacji za 2015 rok,

4. Załącznik Nr 4 - część opisowa ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok",

5. Załącznik Nr 5 - realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową,

6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową.

7. Załącznik Nr 7 - informacja o stanie mienia za 2015 rok.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy


mgr Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 94.2016
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe