Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 23.2016 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 ) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 411 160 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia )

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 411 160 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 20 945 753 zł z tego:

- dochody bieżące 17 600 695 zł

- dochody majątkowe 3 345 058 zł Plan wydatków ogółem 20 178 073 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 761 092 zł

- na wydatki majątkowe 5 416 981 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

411 160,00

411 160,00

01095

Pozostała działalność

0,00

411 160,00

411 160,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

411 160,00

411 160,00

Razem:

4 181 039,00

411 160,00

4 592 199,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 2 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

411 160,00

411 160,00

01095

Pozostała działalność

0,00

411 160,00

411 160,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

411 160,00

411 160,00

Razem:

4 181 039,00

411 160,00

4 592 199,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.111.2016.AK z dnia 26 kwietnia 2016 roku przesłanego przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w zakresie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe