reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/16 Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890), Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 109, poz. 1609 z dnia 25 maja 2010 roku.

2. Stwierdza się zgodność niniejszej zmiany planu z Uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.

3. Zmiana w planie nie narusza:

1) ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 roku i zaktualizowanego Uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 roku, zmienionego Uchwałą Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XVII/176/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r.;

2) celów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki wymienionych w § 4 Uchwały Nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

4. Zmiana planu odnosi się do ustaleń dotyczących przeznaczenia i zasad kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 12UR.

5. Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik Nr 1 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 34 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dla terenu oznaczonego symbolem 12UR ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa usług rzemieślniczych, przy czym usługi rzemieślnicze to działalność, która ma charakter drobnej wytwórczości, małego zakładu produkcyjnego prowadzonego przez wytwórcę, który wytwarza własne wyroby stanowiące już efekt finalny;

2) uzupełniające - usługi komunikacyjne tj. obiekty i urządzenia stacji paliw;

3) dopuszczalne - zabudowa handlowa i gastronomiczna.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów budowlanych ze zmianą ich funkcji na budynki usług rzemieślniczych, oraz realizację nowej zabudowy usług rzemieślniczych, magazynowej, budynków i budowli pomocniczych tj. budynków gospodarczych, garaży, altan, deszczochronów, wiat, obiektów i urządzeń obsługi technicznej oraz urządzeń komunikacji wewnętrznej i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. W zakresie przeznaczenia uzupełniającego możliwa jest realizacja budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz urządzeń budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, na potrzeby stacji paliw.

4. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwe jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów budowlanych oraz użytkowanie istniejących obiektów budowlanych zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz realizacja funkcji handlowej o powierzchni sprzedażowej nie większej niż 100m2 i gastronomicznej.

5. Ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu:

1) obowiązują ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej określone w § 12 ust. 2;

2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy, stanowiący stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,40,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,05;

3) obsługę komunikacyjną działek budowlanych przewiduje się istniejącymi zjazdami z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KZw; ustala się możliwość przebudowy istniejących zjazdów w dostosowaniu do przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w ramach działki budowlanej należy zapewnić ilość miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 15 ust. 5 oraz dodatkowo:

a) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 osób zatrudnionych w usługach i produkcji,

b) nie mniej niż 2 miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych na 5 miejsc konsumpcyjnych;

5) obowiązują ustalenia dotyczące nieprzekraczalnych linii zabudowy określone w § 38 ust. 2;

6) projektowane zagospodarowanie działki budowlanej winno uwzględniać przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem jej przebudowy i rozbudowy.

6. Obowiązują warunki i zasady kształtowania zabudowy określone w § 12 ust. 4 oraz następujące ustalenia:

1) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków ustala się położenie kalenicy na wysokości nie większej niż 10,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,

b) wysokość budowli pomocniczych może wynosić do 12,0 m;

2) dla parterowych obiektów stacji paliw i myjni dopuszcza się dachy płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia do 10% dostosowanym do rodzaju pokrycia dachu;

3) na budynkach i budowlach pomocniczych, których powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2, dopuszcza się zastosowanie dachów o indywidualnych formach;

4) sposób usytuowania obiektów budowlanych - kalenica budynków i budowli równolegle lub prostopadle do istniejącej zabudowy, dla nowych budynków usługowych kalenica wzdłuż drogi;

5) zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniających niniejszych wymogów.

7. Obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia winne spełniać następujące wymagania:

1) gabaryty ogrodzeń: wysokość od strony dróg nie może przekroczyć 1,5 m; wymagana jest ażurowość ogrodzeń w stopniu nie mniejszym niż 50% powierzchni; ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z murów pełnych i betonowych, prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych;

2) gabaryty obiektów małej architektury: powierzchnia informacyjna tablic i urządzeń reklamowych nie może przekraczać 20 m2; wysokość obiektów małej architektury, altan i wiat nie może przekraczać 3,5 m;

3) standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane: ustala się konieczność stosowania materiałów tradycyjnych; preferowana jest konstrukcja drewniana z tradycyjnymi zdobieniami ciesielskimi; preferowane są elementy murowane z zastosowaniem okładzin z kamienia naturalnego; dopuszcza się zastosowanie wyrobów ceramicznych, metaloplastyki; dopuszcza się użycie materiałów zastosowanych na budynkach.";

2) nie wprowadza się zmian na rysunku planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik do Uchwały Nr XVII/149/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777 poz. 1830 i poz. 1890) Rada Gminy Suwałki stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 24 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. (włącznie) oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 8 kwietnia 2016 r. włącznie, nie wniesiono uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama