reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/16 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 13 maja 2016r.

w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice nadany uchwałą Nr XXXII/235/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Dziadkowice.(Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2010 r. Nr 292, poz. 3772, z 2014 r. poz. 3391)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik do Uchwały Nr X/80/16
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 13 maja 2016 r.

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY DZIADKOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice jest jednostką organizacyjną Gminy Dziadkowice, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, zwaną dalej "Zakładem". Skrócona nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice brzmi "ZGK".

2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Dziadkowice.

3. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Dziadkowice.

§ 2. Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

c) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i poz. 1893),

d) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 45 ze zm.),

e) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania Zakładu

§ 3. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego określonych w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie:

a) świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zaspokajania innych zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych,

b) zarządzania i koordynacji rozwoju infrastruktury wodnokanalizacyjnej, eksploatacji, utrzymania, konserwacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i obiektów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania,

c) bieżącego utrzymania oraz napraw dróg i chodników,

d) zimowego utrzymania dróg,

e) utrzymania zieleni komunalnej.

Rozdział 3.
Organizacja Zakładu

§ 4. 1. Działalnością Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia Wójt Gminy Dziadkowice. Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzony na podstawie postanowień ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dziadkowice, podejmuje decyzję samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor Zakładu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

§ 5. 1. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za właściwą organizację Zakładu, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju Zakładu.

2. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Zakładu.

3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej określi zarządzenie Dyrektora Zakładu.

§ 6. Dyrektor Zakładu prowadzi sprawy kadrowe i socjalno-bytowe pracowników oraz dokumentację w tych sprawach.

§ 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu, w szczególności strukturę wewnętrzną Zakładu i podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 8. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki, stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. 1. Zakład wykonuje zlecone zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji otrzymanych z budżetu Gminy.

2. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są przychody z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład, a w szczególności:

a) opłaty za dostarczoną wodę,

b) opłaty za odebrane i oczyszczane ścieki,

c) źródłem finansowania są także przychody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających działalności Zakładu wynikających z § 3 Statutu.

3. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy:

a) dotacje przedmiotowe,

b) dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych.

§ 10. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

2. Zakład wpłaca do budżetu Gminy Dziadkowice nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, w terminie 15 dni od dnia złożenia sprawozdania finansowego, chyba że Rada Gminy Dziadkowice postanowi inaczej.

§ 11. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

Rozdział 5.
Mienie Zakładu

§ 12. 1. Mieniem Zakładu są środki trwałe i ruchome przekazane przez Gminę Dziadkowice.

2. Zakład gospodaruje mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

3. Dyrektor Zakładu czuwa nad mieniem Zakładu i jest za nie odpowiedzialny.

4. Do Zakładu przekazane zostały należności i zobowiązania po likwidowanym Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Dziadkowicach, realizującym dotychczasowe zadania Zakładu.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Zakładu

§ 13. 1. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Dziadkowice.

2. Nadzorowi podlega całokształt działalności Zakładu.

3. Czynności nadzorcze z upoważnienia Wójta Gminy Dziadkowice mogą wykonywać pracownicy Urzędu Gminy Dziadkowice lub na zlecenie inne osoby fizyczne lub prawne.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Zakład używa pieczęci podłużnej z napisem: nazwa zakładu w pełnym brzmieniu Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice, adresem siedziby oraz numerem NIP i REGON.

2. Zmiany w Statucie Zakładu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama