reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 25 maja 2016r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4462 oraz z 2015 r. poz. 1303 i Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1763 oraz z 2015 r. poz. 480) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


Beata Bezubik

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Arkadiusz Siembida


Załącznik do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
iRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 25 maja 2016 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania

Lp.

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Obszar wdrażania

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

1

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A232 Dudek Upupa epops

Przywracanie siedlisk lęgowych ptaków siewkowych, kaczek oraz żerowisk dudka. Usuwanie drzew i krzewów, w szczególności gatunków pionierskich - sosny, osiki, brzozy i olchy oraz ich nalotów i podrostów. Wycince nie podlegają: jałowce wyższe niż 1 m, stare drzewa (powyżej 35 cm pierśnicy), wierzby ogławiane oraz wszelkie drzewa dziuplaste. Gałęzie i pnie powinny zostać wywiezione poza teren objęty lęgowiskami przedmiotów ochrony. Wycinka i wywózka od 1 września do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym ptaków. Jałowców nie należy usuwać w miejscach wskazanych w planie zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 jako płaty siedliska 5130 "Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach" oraz w miejscach występowania wrzosu. Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Zarastające pastwiska i łąki - zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku na podstawie umowy lub porozumienia zawartego z właścicielem lub posiadaczem obszaru.

2

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Realizacja umów z dzierżawcami obwodów łowieckich na wykonanie redukcji drapieżników - odstrzał lisów, jenotów, norek amerykańskich, szopów praczy oraz wron siwych (po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną). Poziom redukcji ustalany w zależności od potrzeb, nie więcej niż 80% drapieżników stwierdzonych w terenie. Termin: na obszarach kluczowych lęgowisk ptaków siewkowych i kaczek od początku sierpnia do połowy marca, na terenach sąsiednich (do 500 m od lęgowisk) - przez cały rok z wyjątkiem lisa (odstrzał od początku czerwca do końca marca). Zaleca się stosowanie amunicji śrutowej innej niż ołowiana o ile nastąpi zwiększenie dostępności tego typu amunicji bezołowiowej.

Działanie coroczne, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Kluczowe lęgowiska siewkowych i kaczek - zgodnie z załącznikami nr 6-8 do zarządzenia wraz z terenami przyległymi w odległości do 500 m.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3

A036 Łabędź niemy Cygnus olor

A043 Gęgawa Anser anser

A051 Krakwa Anas strepera

A052 Cyraneczka Anas crecca

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A067 Gągoł Bucephala clangula

A070 Nurogęś Mergus merganser

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

Zmniejszenie ryzyka kolizji ptaków z liniami elektroenergetycznymi. Instalacja elementów odstraszających - wizualnych i akustycznych w odległościach umożliwiających skuteczne odstraszanie ptaków. Realizacja podczas prac związanych z remontem lub modernizacją linii, bądź wymianą przewodów odgromowych.

Wszystkie istniejące oraz planowane napowietrzne linie wysokiego napięcia w granicach obszaru.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku na podstawie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

4

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

Działanie obligatoryjne:

utrzymanie siedlisk ptaków siewkowych i kaczek poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.

Działanie fakultatywne: użytkowanie kośne lub pastwiskowe zgodne z wymogami odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków siewkowych (wariant 4.8).

Na działkach objętych działaniami w ramach planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 działania należy prowadzić w sposób wskazany przez ten dokument. Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Łąki i pastwiska - zgodnie z załącznikami nr 9-11 do zarządzenia.

Działanie obligatoryjne: właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.

Działanie fakultatywne: właściciel lub posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

5

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A232 Dudek Upupa epops

Działanie obligatoryjne:

utrzymanie siedlisk ptaków siewkowych, kaczek oraz dudka poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.

Działanie fakultatywne:

- użytkowanie pastwiskowe zgodne z wymogami odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków siewkowych (wariant 4.8),

- rozpoczęcie wypasu od 15 maja.

Na działkach objętych działaniami w ramach planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 wypas należy prowadzić w sposób wskazany przez ten dokument. Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Kompleksy pastwisk - zgodnie z załącznikami nr 12-13 do zarządzenia.

Działanie obligatoryjne: właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.

Działanie fakultatywne: właściciel lub posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

6

A122 Derkacz Crex crex

Działanie obligatoryjne:

utrzymanie siedlisk derkacza poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.

Działanie fakultatywne:

- użytkowanie kośne lub pastwiskowe zgodne z wymogami odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę derkacza,

- rozpoczęcie koszenia od 1 sierpnia.

Na działkach objętych działaniami w ramach Planu Zadań Ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 działania należy prowadzić w sposób wskazany przez ten dokument. Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach od wykonania inwentaryzacji siedlisk lęgowych derkacza lub wcześniej (na podstawie ekspertyzy ornitologicznej wykonanej na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Tereny łąk i pastwisk (inne niż w lp. 4 i lp. 5) wykazane w inwentaryzacji o której mowa w lp. 31 lub na podstawie ekspertyzy ornitologicz-nej wykonanej na potrzeby działania rolno-środowiskowo-klimatyczne-go w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie obligatoryjne: właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.

Działanie fakultatywne: właściciel lub posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

7

A133 Kulon Burhinus oedicnemus

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Poprawa warunków siedliskowych przez ograniczenie płoszenia w sezonie lęgowym.

Ograniczenie penetracji ludzkiej (za wyjątkiem miejscowych rolników, właścicieli i zarządców terenu oraz służb państwowych) w sezonie lęgowym tj. od 1 kwietnia do końca lipca, poprzez ustawienie przy drogach wjazdowych położonych na terenach prywatnych tablic informujących o zakazach wynikających z ochrony gatunkowej ptaków i związanych z tym ograniczeniach.

Działanie jednorazowe, na podstawie porozumienia z właścicielami lub zarządcami terenu. Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Nadrzeczne pastwiska - zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

8

Wszystkie przedmioty ochrony

Wzrost wiedzy lokalnej społeczności na temat przedmiotów ochrony.

Szkolenie dla sołtysów na temat obszaru Natura 2000 (przedmioty ochrony, działania ochronne, dobre praktyki), połączone z udostępnianiem materiałów informacyjnych o przedmiotach ochrony (foldery, ulotki). Po jednym szkoleniu w każdym z powiatów. Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działania w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Sołtysi wszystkich wsi w obszarze.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

9

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Kontrola ograniczenia płoszenia w sezonie lęgowym - ocena skuteczności działań wynikających z lp. 7.

Kontrole terenowe dwukrotnie w sezonie lęgowym (1 kwietnia - 31 lipca). Działanie coroczne, począwszy od wprowadzenia ograniczeń w dostępie do pastwisk nadrzecznych.

Nadrzeczne pastwiska - zgodnie z załącznikiem nr 15 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

10

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Kontrola skuteczności redukcji drapieżników (ssaki). Jednorazowe tropienia (grudzień-styczeń) ssaków drapieżnych na transektach w ciągu pierwszej doby po świeżym opadzie śniegu (najlepiej kilkanaście godzin po zakończeniu opadu). Najlepsze warunki są wtedy, gdy śnieg przestanie padać wieczorem, a inwentaryzacja prowadzona jest następnego dnia rano. Wynikiem jest liczba tropów przecinających transekt w przeliczeniu na jednostkę długości. Działanie coroczne, począwszy od zimy przed wprowadzeniem odstrzałów.

Transekty w obszarze (7 odcinków), zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

11

A050 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Kontrola skuteczności redukcji wrony siwej. Liczenie wszystkich napotkanych wron siwych widzianych i słyszanych z łodzi podczas spływu, w odniesieniu do kilometrażu rzeki. Działanie coroczne w terminie 25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5 czerwca) począwszy od wiosny przed wprowadzeniem odstrzałów.

Wzdłuż całego koryta Narwi w obszarze, zgodnie z załącznikami nr 22-24 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

12

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja przelotna)

Monitoring liczebności - liczenie ptaków na żerowiskach w ciągu dnia, z bezpiecznej odległości z użyciem lunety (minimalne powiększenie 20x). Zaleca się skontrolowanie wszystkich lokalizacji jednocześnie, czyli w ciągu 2-3 dni. Dwie kontrole w odstępach nie mniejszych niż 12 dni: 11-25 kwietnia, 5-15 maja. Co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Powierzchnie monitoringo-we w rejonie Pułtuska, Gostkowa, Starego Sielca, Sielunia, Osetna oraz Jednaczewa
i Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 28 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

13

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja przelotna)

Monitoring siedlisk żerowiskowych - dzienna kontrola w październiku, identyfikacja i określenie powierzchni działek nieużytkowanych, zarośniętych drzewami i krzewami, ewentualnie zamienionych na grunty orne, wskazanie innych działań na terenach żerowiskowych (na przykład zabudowa, melioracje). Kontrole co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Powierzchnie monitoringo-we w rejonie Pułtuska, Gostkowa, Starego Sielca, Sielunia, Osetna oraz Jednaczewa
i Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 28 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

14

A067 Gągoł Bucephala clangula

A070 Nurogęś Mergus merganser

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A229 Zimorodek Alcedo atthis

A249 Brzegówka Riparia riparia

Monitoring liczebności - liczenie ptaków (ewentualnie nor lęgowych) podczas 4-5 dniowego spływu rzeką połączonego z penetracją piaszczystych pastwisk. Optymalna pora spływu to godzinny poranne i przedpołudniowe. Wszystkie osobniki widziane i słyszane należy notować na mapach. Działanie coroczne w terminie 25 maja-10 czerwca (optymalnie 1-5 czerwca). Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Koryto Narwi w granicach obszaru wraz z przyległymi, piaszczystymi pastwiskami, zgodnie z załącznikami nr 22-24 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

15

A127 Żuraw Grus grus

A153 Kszyk Gallinago gallinago

A232 Dudek Upupa epops

A371 Dziwonia Carpodacus erythrinus

Monitoring liczebności - kontrola 5 powierzchni monitoringowych (4-5 km2 każda) obejmujących charakterystyczne elementy krajobrazu w obszarze. Kontrole poranne w dwóch terminach: 16-30 kwietnia i 16-31 maja. Rejestracji na mapach podlegają wszystkie gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te będące przedmiotami ochrony. Do uznania ptaka za przedstawiciela pary lęgowej wystarczy pojedyncze stwierdzenie osobnika w okresie lęgowym w odpowiednim biotopie. Działanie należy przeprowadzić co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Powierzchnie monitoringo-we w rejonie wsi: Stary Sielc, Nowa Wieś, Ogony, Osetno i Jednaczewo, zgodnie z załącznikiem nr 27 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

16

A036 Łabędź niemy Cygnus olor

A043 Gęgawa Anser anser

A051 Krakwa Anas strepera

A052 Cyraneczka Anas crecca

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

Monitoring liczebności - kontrola 5 powierzchni monitoringowych, obejmujących fragmentu tarasu zalewowego z licznymi starorzeczami i przewagą otwartych powierzchni łąk i pastwisk. Rejestracji na mapach podlegają wszystkie gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz te będące przedmiotami ochrony. Dwie kontrole w odstępach nie mniejszych niż 12 dni: 11-25 kwietnia, oraz 5-15 maja. Realizacja działania co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Powierzchnie monitoringo-we w rejonie Pułtuska, Gostkowa, Starego Sielca, Sielunia, Osetna oraz Jednaczewa
i Łomży, zgodnie z załącznikiem nr 28 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

17

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger

A198 Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus

Monitoring liczebności - kontrola starorzeczy o optymalnych warunkach siedliskowych. Liczenie ptaków zaniepokojonych w kolonii lęgowej (należy podać maksymalną liczebność po trzykrotnym policzeniu ptaków podczas wizyty w terenie). Pojedyncza kontrola w dniach 20 maja - 10 czerwca. Realizacja działania co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Wybrane starorzecza
w całym obszarze, zgodnie z załącznikami nr 25-26 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

18

A119 Kropiatka Porzana porzana

A122 Derkacz Crex crex

Monitoring liczebności - nocne liczenie odzywających się samców. Wszystkie słyszane ptaki należy notować na mapach. Dwie kontrole w dniach: 20 -31 maja (optymalnie ok. 25 maja) oraz 20-30 czerwca. Realizacja działania co dwa lata, rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Transekty w rejonie wsi: Ponikiew, Stary Sielc, Chełsty, Młynarze i Jednaczewo, zgodnie z załącznikami nr 22-24 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

19

A133 Kulon Burhinus oedicnemus

Monitoring zajęcia stanowiska - dwukrotna wieczorna (od zmierzchu do ok. 3 godzin po nim) kontrola w terminie 25 kwietnia- 5 maja oraz 1-10 czerwca połączona ze stymulacją głosową.

Znane stanowisko na terenie sąsiadującym z obszarem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

20

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

W przypadku wykrycia stanowiska lęgowego dwie kontrole w sezonie: 15-31 maja oraz 5-10 czerwca. Dokładna, piesza penetracja terenu
w celu wykrycia gniazdujących samic (trasy przejścia co ok. 200 m). Realizacja działania co dwa lata, rozpoczęcie działań w następnym roku po stwierdzeniu gniazdowania.

Taras zalewowy w rejonie Łomży i Czarnocina, zgodnie z załącznikami nr 18-21 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

21

A154 Dubelt Gallinago media

Monitoring liczebności - penetracja terenu prowadzona wieczorem (od zachodu słońca do ok. 2 godzin po nim), ewentualnie krótko o świcie (nasłuchy połączone ze stymulacją głosową w optymalnych płatach siedlisk), dwie kontrole w odstępie ok. 10 dni: 10-20 maja oraz 25 maja - 5 czerwca. Działanie realizowane corocznie, rozpoczęcie działań w pierwszym roku obowiązywania planu zadań ochronnych.

Znane tokowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

22

A231 Kraska Coracias garrulus

W przypadku wykrycia stanowiska lęgowego dwie kontrole w sezonie: 15-31 maja oraz między 25 czerwca a 15 lipca. Działanie realizowane corocznie, rozpoczęcie działań w następnym roku po stwierdzeniu gniazdowania.

Ewentualne stanowiska wykryte w ramach uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

23

A409 Cietrzew Tetrao tetrix

A160 Kulik wielki Numenius arquata

Nie określano działań ochronnych ze względu na planowane usunięcie gatunku ze standardowego formularza danych, spowodowane brakiem stwierdzeń gatunku w obszarze po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony

24

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

Sprawdzenie czy gatunek gniazduje w obszarze. Dokładna (trasy przejścia co ok. 200 m) piesza penetracja znanego w przeszłości lęgowiska w celu wykrycia gniazdujących samic. Dwie kontrole: 15-31 maja oraz 1-15 czerwca (preferowany termin 5-10 czerwca). Działanie jednorazowe w pierwszych trzech latach obowiązywania planu.

Taras zalewowy koło Łomży i Czarnocina, zgodnie z załącznikami nr 18-21 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

25

A154 Dubelt Gallinago media

Pełne rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności. Penetracja terenu prowadzona wieczorem od zachodu słońca do około 2 godzin po nim, ewentualnie krótko o świcie (nasłuchy połączone ze stymulacją głosową w optymalnych płatach siedlisk). Dwie kontrole w odstępie ok. 10 dni: 10-20 maja oraz 25 maja - 5 czerwca. Działanie jednorazowe w pierwszych trzech latach obowiązywania planu.

Potencjalne siedliska - rozległe kompleksy łąk i pastwisk, zgodnie z załącznikami nr 18-21 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

26

A231 Kraska Coracias garrulus

Sprawdzenie, czy gatunek gniazduje w obszarze. Penetracja potencjalnych biotopów (mozaika krajobrazu rolniczego z dużym udziałem pastwisk i zadrzewień, skraje kompleksów leśnych). Dwie całodniowe kontrole w sezonie: 15-31 maja oraz między 25 czerwca a 15 lipca.

Obszar doliny między Nowogrodem a Młynarzami, zgodnie z załącznikami nr 18-21 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

27

A122

Derkacz

Crex crex

Inwentaryzacja siedlisk lęgowych derkacza.

Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Pozostałe tereny łąk w obszarze, nie wskazane w działaniach lp. 4 i lp. 5.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

28

A122 Derkacz Crex crex

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

Poprawa warunków siedliskowych poprzez zwiększenie wilgotności podłoża.

Opracowanie planu gospodarowania wodą (miejsca piętrzenia wody, wysokość i termin piętrzenia, ewentualne potrzeby budowy urządzeń wodnych). Zaplanowane parametry powinny uwzględniać zarówno potrzeby ekologiczne derkacza, rycyka i krwawodzioba jak i potrzeby rolników związane z użytkowaniem łąk.

Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działania w pierwszych pięciu latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Łąki i pastwiska w zmeliorowanej części doliny między Łomżą, Nowymi Kupiskami, Szablakiem i Jednaczewem oraz koło wsi Dębniki - zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku we współpracy z lokalnym

oddziałem Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych.

29

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A229 Zimorodek Alcedo atthis

Dostosowanie żeglugi na Narwi do potrzeb ochrony przyrody.

Opracowanie programu zrównoważonego udostępnienia koryta Narwi dla potrzeb żeglarstwa z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (w tym wskazanie między innymi miejsc biwakowych, terminów i maksymalnej obsady spływów kajakowych, stref ciszy). Wskazanie kosztów realizacji programu i możliwości jego finansowania.

Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działania w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Cały obszar

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

we współpracy z lokalnymi samorządami

i organizacjami

turystycznymi.

30

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

Dostosowanie rekreacji i wypoczynku w obszarze do potrzeb ochrony przyrody. Opracowanie programu zrównoważonego udostępnienia terenów doliny Narwi na potrzeby rekreacji i wypoczynku z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody (w tym wskazanie alternatywnych miejsc biwakowych, wypoczynkowych i parkingowych, potrzeb oznakowania terenu tablicami informacyjnymi i promocyjnymi. Wskazanie kosztów realizacji programu i możliwości jego finansowania). Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działania w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Cały obszar

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku we współpracy z lokalnymi samorządami

i organizacjami

turystycznymi.

31

A043 Gęgawa Anser anser

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A055 Cyranka Anas querquedula

A056 Płaskonos Anas clypeata

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

A151 Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

A154 Dubelt Gallinago media

A156 Rycyk Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A122 Derkacz Crex crex

Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z utrzymaniem korzystnych dla ptaków sposobów gospodarowania na łąkach i pastwiskach. Określenie potrzeb i charakteru niezbędnych działań inwestycyjnych (na przykład budowa lub remont dróg dojazdowych do łąk i pastwisk, budowa lub remont promów dla pojazdów rolniczych oraz wypasanych zwierząt) oraz ich lokalizacji i kosztów. Wskazanie kosztów realizacji programu i możliwości jego finansowania. Działanie jednorazowe, rozpoczęcie działania w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Cały obszar

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku we współpracy z lokalnymi samorządami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama