reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2016 Rady Gminy Klukowo

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 191, zm. z 2015 r. poz. 357.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Regulamin
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Klukowo, określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 1. 1. Uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną są nauczyciele:

1) zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno - wychowawczych - warunek zatrudnienia uważa się za spełniony, jeżeli nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, zatrudniony jest łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

2) przebywający na emeryturze, rencie lub nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.

§ 2. Warunkiem przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej jest złożenie przez uprawnionego wniosku do Dyrektora Szkoły.

§ 3. 1. Środki finansowe, przeznacza się na pomoc zdrowotną w przypadku, gdy nauczyciel ponosi koszty z tytułu:

1) przewlekłej choroby,

2) leczenia powypadkowego,

3) długotrwałego leczenia szpitalnego z koniecznością kontynuowania leczenia,

4) długotrwałego leczenia specjalistycznego,

5) wymaganej rehabilitacji,

6) potrzebą dodatkowej opieki medycznej.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli:

1) zapomoga zdrowotna w przypadku długotrwałego lub przewlekłego leczenia,

2) opłaty za zabiegi i operacje,

3) koszty dojazdów na leczenie i pobyt w szpitalu,

4) zasiłek na zakup leków,

5) całkowita lub częściowa refundacja kosztów pobytu w sanatorium, uzdrowisku lub na turnusie rehabilitacyjnym,

6) całkowita lub częściowa refundacja kosztów pomocy leczniczej specjalistycznej,

7) całkowita lub częściowa refundacja dodatkowej opieki świadczonej choremu.

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w § 1

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie osoby uprawnionej,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia ( faktury VAT, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.).

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr1

4. Wniosek, wraz z załącznikami może złożyć nauczyciel bądź upoważniona przez niego osoba w terminach do:

1) 15 marca,

2) 15 czerwca,

3) 15 września,

4) 15 grudnia.

5. Wniosek powinien być zaopiniowany przez Komisję do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej w skład której powołani są:

1) przedstawiciele szkół,

2) przedstawiciel związku zawodowego zrzeszającego nauczyciela występującego z wnioskiem,

3) przedstawiciel nauczycieli emerytów lub rencistów.

6. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych dotyczących stanu zdrowia i sytuacji materialnej uprawnionych ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

7. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.

8. Komisja ze swoich członków wybiera Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami.

9. Komisja weryfikuje i opiniuje wnioski na posiedzeniach zwołanych w ciągu 7 dni od upływu terminu do ich składania. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi Szkoły.

10. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

11. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje członek Komisji, to w tym przypadku nie bierze on udziału w pracach Komisji.

12. Wnioski nauczycieli o udzielenie pomocy z funduszu zdrowotnego są ewidencjonowane w rejestrze. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu do rejestru.Wzór rejestru stanowi załącznik nr2.

13. Pomoc zdrowotną przyznaje Dyrektor Szkoły, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję.

§ 6. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zapomogi pieniężnej bezzwrotnej.

§ 7. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby wpływającej na stan zdrowia nauczyciela, jej przewlekłości ( konieczność stosowania specjalistycznych leków, specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki, itp.),

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, liczby złożonych wniosków jak również od okoliczności wpływających na sytuację materialną i zdrowotną nauczyciela.

§ 8. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na następny rok.


Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 1

Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

………………………………………………………………………………………….................

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………..................

Adres zamieszkania i nr telefonu

…………………………………………………………………………………………..................

Miejsce pracy i staż pracy (emeryt - ostatnie miejsce pracy)

………………………………………………………………………………………………….......

Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………....................

…………………………………………………………………………………………....................

……………………………………………………………….…………………………...................

…………………………………………………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................

.................................................

data i podpis wnioskodawcy

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

REJESTR WNIOSKÓW NAUCZYCIELI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA W RAMACH POMOCY
ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCh z POMOCY ZDROWOTNEJ

Data

Imię

i nazwisko

wnioskodawcy

Cel pomocy zdrowotnej

Wnioskowana

kwota

pomocy

Przyznana

kwota

pomocy

Uwagi

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama