reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/93/16 Rady Miasta Kolno

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Kolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 403 ust. 4 i 5 i w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na:

1) odbiorze, transporcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - w przypadku realizacji planowanych inwestycji;

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi;

2) koszcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć koszty transportu i unieszkodliwienia azbestu
i wyrobów zawierających azbest;

3) dofinansującym - należy przez to rozumieć Miasta Kolno.

§ 2. 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Miasta Kolno, na której planowana jest realizacja zadania.

2. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą usługi przed realizacją prac obejmujących koszty kwalifikowane. Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Miasta Kolno .

4. W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie miasta na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dofinansowania będą realizowane dopiero po uzyskaniu środków w kolejności ich wpływu.

5. Dofinansowanie prac określonych w ust. 2, udzielone będzie w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem, demontażem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 3. 1. W celu udzielenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Kolno pisemny wniosek.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest;

§ 4. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1) wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Kolno;

2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;

3) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące zrealizowanych inwestycji;

5) wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie zaplanowanych środków finansowych w budżecie Miasta, będą rozpatrywane w latach kolejnych;

6) o sposobie oraz terminie odbioru azbestu wnioskodawcy informowani będą telefonicznie.

§ 5. Burmistrz dokona rozliczenia dofinansowania z Wykonawcą usługi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę prac obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama