Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/70/16 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 , z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/70/16
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe