Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/102/16 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.[1])), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.[2])) oraz art. 218, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/90/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin
i sposób rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1266), § 3 otrzymuje brzmienie:

Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Kolneński, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Kolneński.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Mieczkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64 i 195

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe