Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 202/XXV/16 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 312/XXXVI/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża. (D. Urz. Woj. Podl. z 17 kwietnia 2013 r. poz. 1902).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała


Załącznik do Uchwały Nr 202/XXV/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2016 r.

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża.

§ 2. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości;

2) wykonawców robót budowlanych;

3) zarządców dróg;

4) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;

5) firmy wywozowe;

6) wszystkich korzystających z terenów będących własnością miasta oraz terenów użytku publicznego;

7) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12,

2) papieru,

3) szkła bezbarwnego i kolorowego,

4) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

5) biodegradowalnych,

6) metali,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) zużytych baterii i akumulatorów,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) budowlanych i rozbiórkowych,

12) zużytych opon.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:

1) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno - porządkowym nieruchomości,

2) składowanie na nieruchomości materiałów w sposób uporządkowany, nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,

3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

2. Właściciele nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do podpisania umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz ustawienia na nieruchomościach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, z częstotliwością wykluczającą ich przepełnienie.

§ 5. 1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod warunkiem, iż czynność ta:

1) odbywa się na wydzielonej i utwardzonej powierzchni,

2) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu,

3) wykonywana jest przy użyciu środków ulegających biodegradacji a powstałe ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych związana z bieżącą eksploatacją (np. wymiana żarówek, i innych akcesoriów, uzupełnianie płynów) na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady inne niż niebezpieczne powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się mycia pojazdów poza myjniami, na terenach ogólnodostępnych dróg, chodników, na miejskich terenach zielonych oraz nad brzegami rzek.

4. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych.

5. Zabrania się wykonywania napraw i regulacji samochodów w sposób uciążliwy i zakłócający spokój mieszkańcom oraz powodujący powstawanie odpadów niebezpiecznych i zanieczyszczenie nawierzchni jezdni lub miejsca postoju (np. wymiana olejów, smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych).

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosuje się:

1) pojemniki 60 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,

2) pojemniki 120 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,

3) pojemniki 240 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami,

4) pojemniki 360 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami,

5) pojemniki 660 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami,

6) pojemniki 1100 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami,

7) pojemniki 6000 litrowe wykonane z metalu, kryty lub odkryty,

8) pojemniki 7000 litrowe wykonane z metalu, kryty lub odkryty,

9) pojemniki od 1500 do 3000 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego przystosowane do rozładunku HDS,

10) pojemniki od 1500 do 3000 litrowe wykonane z metalowej siatki przystosowane do rozładunku HDS,

11) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.

2. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w §3 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 powinny być utrzymane w kolorze i z oznaczeniem:

1) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia papieru i tektury - oznaczone napisem "PAPIER",

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła - oznaczone napisem "SZKŁO",

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - oznaczone napisem "PLASTIK",

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych - oznaczone napisem "ODPADY ZIELONE",

5) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych - oznaczone napisem "ODPADY ZMIESZANE".

3. W okresie do 30.06.2016r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 1., pod warunkiem ich oznakowania napisami zgodnymi z ust. 2.

4. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji na przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 2-9.

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w wyjątkowych sytuacjach, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w § 8 ust. 2.

§ 8. 1. Ilość pojemników znajdujących się na danej nieruchomości powinna być ustalona z uwzględnieniem iloczynu ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz średniej ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości zgodnie z ust. 2 pkt. 1. W obliczeniach dopuszcza się 10 % margines błędu.

2. Przyjmuje się następującą średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w:

1) gospodarstwach domowych przez jedną osobę w ciągu dwóch tygodni: 30 l - jako ilość podstawową,

2) innych obiektach w ciągu dwóch tygodni:

a) 20 l - na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 litrów, dotyczy to także miejsca w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

b) Min. 120 l - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,

c) 40 l - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 l na lokal, dla lokali handlowych,

d) 110 l - na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,

e) 2 l - na każdą z osób przebywających na terenie szkoły każdego typu,

f) 5 l - na każdą z osób przebywających na terenie przedszkoli lub żłobków,

g) 12 l - na jedno łóżko (lub miejsce) w szpitalach, internatach i innych obiektach użyteczności publicznej,

h) 20 l - na każdą działkę w ogródkach działkowych okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek.

§ 9. 1. Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) umieszczenie minimum jednego kosza na każdym przystanku komunikacyjnym,

2) zaopatrzenie ciągów pieszych w kosze w zależności od potrzeb,

3) kosze powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed wywiewaniem gromadzonych w nich odpadków oraz uniemożliwiającą składowanie w nich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych czy też powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

§ 10. 1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych muszą posiadać zamykane otwory wrzutowe i powinny być przystosowane do ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru przez jednostkę wywozową, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.

4. Pojemniki do zbierania, gromadzenia odpadów, o których mowa w rozdziale IV, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych:

a) właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników na odpady w miejscu trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej i zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości,

b) lokalizacja pojemników na nieruchomości podlega uzgodnieniu z jednostką wywozową,

c) powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady przy drogach i w miejscach publicznych oraz przystankach komunikacji zbiorowej.

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.

§ 11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne:

1) śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego oraz szlamów,

2) substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Powyższe obowiązki dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 13. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów biodegradowalnych z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb, minimum 3 razy w tygodniu.

2. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - papier z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w miesiącu,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w tygodniu.

3. Wywóz odpadów zebranych selektywnie - szkło z terenów o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się jeden raz w miesiącu,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się raz na dwa tygodnie.

4. Wywóz tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu o zabudowie:

1) jednorodzinnej, powinien odbywać się co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) wielorodzinnej, powinien odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

5. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej w zakresie obrotu bądź produkcji żywności obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. Pozostali właściciele nieruchomości, w działalności których nie występują elementy ulegające szybkiemu zepsuciu (rozkładowi gnilnemu) obowiązani są do pozbywania się odpadów nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

6. Pozostałe tereny - opróżnianie pojemników w miarę potrzeby.

§ 14. Właściciele wszystkich nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości wysegregowanych odpadów komunalnych: papieru, szkła z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 15. 1. Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki.

2. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych:

1) w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej,

2) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

3. Baterie zużyte przez mieszkańców będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w bazie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży przy ul. Akademickiej 22.

4. Odpady w postaci zużytych akumulatorów odbierane będą w punktach handlowych, serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę akumulatorów, jak również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w:

1) punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu,

2) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się w bazie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży przy ul. Akademickiej nr 22,

3) czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, organizowanych dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów organizujący akcję, powiadomi mieszkańców miasta na 7 dni przed planowaną akcją.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej pojemniki powinny być zamawiane przez osobę wykonującą prace remontowe. Odbiór ww. odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru organizujący akcję powiadomi mieszkańców miasta na 7 dni przed planowaną akcją.

9. Odbiór innych odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie akcyjnie. O terminie i sposobie odbioru odpadów organizujący akcję powiadomi mieszkańców miasta na 7 dni przed planowaną akcją.

10. Odpady metalowe należy przekazywać do działających w mieście punktów skupu złomu i metali kolorowych z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

11. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon.

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKEIGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 17. 1. Odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i 11, tj. odpady zmieszane, papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, biodegradowalne oraz budowlane i rozbiórkowe, odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łomży należy przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w Czartorii, gm. Miastkowo.

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do stacji zlewnej. Miasto Łomża posiada stację zlewną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowaną w Łomży przy ul. Zjazd 23.

§ 18. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich zachowania.

2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ani uciążliwości dla ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, jeżeli nieruchomość posiada zamknięcie bądź ogrodzenie uniemożliwiające psu wydostanie się poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tabliczkę ostrzegawczą.

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

6. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ MIASTA W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 20. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach :

1) o zabudowie wielorodzinnej,

2) przeznaczonych do użytku publicznego,

3) budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni do 600m2.

2. Na pozostałych terenach miasta nie wymienionych w ust.1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich z zachowaniem niżej określonych wymagań:

1) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich o odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz obniżać standardów sanitarnych,

3) nieruchomość, w której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie należy zabezpieczyć przed wydostaniem się z niej zwierząt,

4) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych należy niezwłocznie usuwać,

5) należy zachować następujące odległości pomieszczeń inwentarskich od granicy nieruchomości sąsiedniej:

a) 100m od nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,

b) 100m od nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, lub innym budynkiem przeznaczonym na stały pobyt ludzi,

c) 15 m od dróg publicznych.

6) odległości określone w pkt. 5 mogą być mniejsze w przypadku uzyskania pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości.

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

Rozdział 8.
WYMAGANIA W ZAKRESIE DERATYZACJI

§ 21. 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości oraz sieci: ciepłowniczych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itp. mają stały obowiązek tępienia szczurów i mysz w obrębie własnych nieruchomości i obiektów oraz odpowiadają za prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

2. Rada Miejska Łomży, na wniosek służb komunalnych lub Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży może wyznaczać obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej wykonania.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. 1. Kontrolę stosowania przepisów niniejszej uchwały sprawuje Straż Miejska Łomży oraz inni pracownicy Urzędu upoważnieni przez Prezydenta Miasta Łomża.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszej uchwały zobowiązani są wobec osób uprawnionych do kontroli, wymienionych w pkt. 1 do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych,

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tą uchwałą,

3) okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie przepisów uchwały.

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny na podstawie ustawy Kodeks wykroczeń.

4. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 3 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe