Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 203/XXV/16 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Łomży.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę w kasie w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży.

2. Godziny otwarcia kasy i numer rachunku bankowego zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Tracą moc Uchwały:

1. Nr 299/XXXIV/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 04.03.2013 r. poz. 1358).

2. Nr 313/XXXVI/14 z dnia10 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15.04.2013 r. poz. 1871).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe