Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 422 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 487 oraz z 2015 r. poz. 1893) oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji (MP z 2016 r. poz. 156), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych
i Bezdomnych w Suwałkach w wysokości 290 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/166/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych
i Bezdomnych w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Zdzisław Przełomiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe