Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/234/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Suwałk, Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się ulice wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały, do kategorii dróg gminnych. Przebieg dróg określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Zaliczenie dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2017r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Zdzisław Przełomiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/234/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.

Wykaz ulic wewnętrznych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Lp.

Przebieg

Nr ewidencyjne działek

1

ulica bez nazwy (3KD)

33921/4, 33920/33, 33915/25

2

ulica bez nazwy (9KD)

33920/11

3

ulica bez nazwy (27KD)

33915/24, 33914/41, 33921/3

4

ulica bez nazwy (11KD1/2)

32649/11

5

ulica bez nazwy (2KD)

31924/25

6

ulica bez nazwy (1KD)

31923/11


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/234/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe