Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego w Gminie Suraż

Tekst pierwotny

Zawarte w dniu 15 marca 2016r. w Białymstoku pomiędzy:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Suraż: Joanny Łapińskiej

1. Pana Antoniego Pełkowskiego - Starostę Powiatu Białostockigo

2. Pani Jolanty Den - Wicestarostę Powiatu Białostockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu: Marty Szczuka

na podstawie:

Uchwały Nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 30 września 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż prowadzenia zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną
Nr 106625B w miejscowości Kowale", Uchwały Nr XVII/80/16 Rady Miejskiej w Surażu z dnia
14 marca 2016r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale", Uchwały Nr XX/141/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową oraz Uchwały Nr XX/143/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale",

strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Suraż i Powiat Białostocki oświadczają, że zamierzają wspólnie zrealizować przebudowę układu drogowego w Gminie Suraż.

2. Gmina Suraż zamierza zrealizować zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B
w Kowalach"

3. Gmina Suraż i Powiat Białostocki zamierza zrealizować zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale".

§ 2. 1. Zakres rzeczowy zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w Kowalach" obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- odwodnienie, przebudowa przepustu wraz z przykanalikami i wpustami,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- elementy ulic - ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów,

- wykonanie szerokopasmowej pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2. Zakres rzeczowy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną
Nr 106625B w miejscowości Kowale", obejmuje:

- przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie chodników.

§ 3. 1. Koszt zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w Kowalach" określono
na kwotę ok. 881 000zł.

2. Koszt zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale" określono na kwotę ok. 60.000 zł. Określenie ostatecznej wartości zadania będzie możliwe
po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Powiat Białostocki oświadcza, że współfinansuje realizację zadania określonego w § 3 pkt 2
w wysokości nieprzekraczającej 30.000 zł w roku 2017.

4. Strony zgodnie oświadczają, iż tryb przekazania i rozliczenia środków ustalony zostanie
na podstawie odrębnego porozumienia.

§ 4. 1. Zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w Kowalach" zostanie zrealizowana
w terminie do 31.12.2017r.

2. Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną
Nr 106625B w miejscowości Kowale" planowana jest w roku 2017, w tym rozpoczęcie robót budowlanych odbędzie się przed zakończeniem zadania określonego w ust. 1.

§ 5. Wymienione w §1 ust. 2 i ust. 3 zadania wchodzą w skład sieci dróg położonych na terenie Gminy Suraż i są kompleksowym rozwiązaniem w ramach lokalnej infrastruktury drogowej podnoszącym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 6. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania
i będzie obowiązywało na czas określony do 31 grudnia 2017 roku.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej
ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Suraża


Henryk Łapiński


Skarbnik Gminy Suraż


Joanna Łapińska

Starosta


Antoni Pełkowski


Wicestarosta


Jolanta Den


Skarbnik Powiatu Białostockiego


Marta Szczuka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe