Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/96/16 Rady Gminy Białowieża

z dnia 23 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Białowieża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Białowieża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1363) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- "w miejscu sprzedaży - 30 punktów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Białowieża


Krzysztof Zamojski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe