| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/16 Rady Gminy Krypno

z dnia 17 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem15.203.399zł, w tym: dochody bieżące 14.581.699zł dochody majątkowe 621.700zł

2. Plan wydatków ogółem14.276.770zł, w tym: wydatki bieżące 12.772.770zł wydatki majątkowe 1.504.000zł

§ 6. Nadwyżkę budżetu w kwocie 926.629zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 17 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 17 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 17 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60014

60016

6050

Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie gminy Krypno

180.000

180.000

150.000

30.000 /A

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Budowa chodnika w Krypnie Kościelnym

50.000

50.000

50.000

Urząd Gminy

3.

600

60016

6050

Przebudowa jezdni gruntowych dróg publicznych:

nr 104744B w Długołęce

nr 150535B w Długołęce

nr 104754B w Peńskich

nr 150585B w Dębinie

150.000

150.000

150.000

Urząd Gminy

4

600

60016

6050

Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 104756B w Bajkach Zalesiu

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy

5.

600

60016

6050

Przebudowa drogi publicznej nr 150533B i odcinka drogi publicznej nr 150534B w Długołęce

50.000

50.000

50.000

Urząd Gminy

6.

600

60076

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 104741B Bajki Zalesie- Peńskie w km 0+000- 1+500

704.000

704.000

204.000

500.000/B

Urząd Gminy

7

801

80104

6050

Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie

125.000

125.000

125.000

Urząd Gminy

8.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w Bajkach Zalesiu

25.000

25.000

25.000

Urząd Gminy

9.

900

90095

6050

Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy

50.200

50.200

50.200

Urząd Gminy

10.

900

90095

6050

Budowa linii wodociągowej na terenie gminy Krypno

25.800

25.800

25.800

Urząd Gminy

11.

900

90095

6050

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce

50.200

50.200

50.200

Urząd Gminy

12.

900

90095

6050

Wykonanie planu funkcjonalno- użytkowego kanalizacji sanitarnej w Reklach

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy

13.

900

90095

6060

Zakup rozsiewacza do nawozów

3.800

3.800

3.800

Urząd Gminy

14.

921

92195

6050

Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie

40.000

40.000

40.000

Urząd Gminy

15.

921

92195

6050

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy

OGÓŁEM

1.504.000

1.504.000

974.000

530.000

A/ planowane do pozyskania środki z Powiatu Monieckiego

B/ dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 17 maja 2016 r.

Dotacje z budżetu na 2016r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

2.300

290.000

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

273.357

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce

404.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

40.000

Razem

42.300

967.357


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 17 maja 2016 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.758- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r.

Dz. 801- w planie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Dz.852- zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz.900- zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015r. na realizację zadania związanego z rekultywacją wysypiska gminnego w Zastoczu oraz wprowadzenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji.

Plan wydatków:

Dz.600- przesunięcia w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych .

Dz.700- zwiększenie planu wydatków na zakup usług.

Dz.750- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia.

Dz. 801- zwiększenie planu wydatków na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce oraz inwestycję " Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie".

Dz. 852- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu realizacji przedsięwzięcia związanego z ochroną środowiska dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na wynagrodzenia, zakup materiałów , energii i usług w gospodarce komunalnej oraz na zadania inwestycyjne- oświetlenie w Bajkach Zalesiu i wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego kanalizacji we wsi Rekle.

Dz. 921- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów ( wymiana kostki brukowej przy stadionie w Krypnie Kościelnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »