Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciasne, gm. Supraśl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej we wsi Ciasne na działkach oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 581/1, 580/13 i 875 określonych kolorem żółtym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały - nadaje się nazwę "Uśmiech lasu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/222/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19 maja 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe