Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/90/16 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 27 maja 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stawiski, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się obowiązek wnoszenia z dołu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania na podany przez Urząd Miejski w Stawiskach numer rachunku bankowego, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/169/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) zaistniała konieczność doprecyzowania zasad uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Znowelizowany zapis art. 6l ust. 1 zobowiązał radę gminy do wskazania czy przedmiotowa opłata uiszczana ma być z dołu czy z góry. Ponadto w przedstawionej uchwale zaproponowano wydłużenie terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe