Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/78/16 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045,1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1830 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/42/11 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 238, poz. 1582, z 2012 r. poz. 2713 , z 2014 r. poz. 54 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I § 1 dodaje się pkt. 25 w brzmieniu:

pkt. 25 ) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195";

2) W rozdziale II dodaje się § 123 w brzmieniu:

§ 123. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)"

3) W rozdziale III § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 18. ust.2 W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) kierownik,

2) pracownicy socjalni/ starsi pracownicy socjalni,

3) stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,

4) aspirant pracy socjalnej

5) stanowisko pracy d/ s świadczeń"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe