Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/77/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz.642 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy, uchwala:

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami);

3) niniejszego statutu;

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Siemiatycze.

§ 3. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury , działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Gminy Siemiatycze pod nr 2 z dnia 15.06.1999r.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Ponadto celem działania jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2) Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

3) Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

4) Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Siemiatycze.

5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych.

6) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

7) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań kulturą, sztuką i nauką.

8) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

9) Organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekreacyjno-rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijanie zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku.

10) Obsługa bazy turystyczno-wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej w tym parku linowego.

11) Prowadzenie świetlic wiejskich poprzez wspieranie społeczność lokalnej w procesie wychowania dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw społecznych oraz organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych.

12) Opracowanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych w celu promocji
gminy.

13) Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców i realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Gminy Siemiatycze oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

§ 8. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteka jest Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Siemiatycze na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 10. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, a obszarem działania jest teren gminy Siemiatycze.

2. W skład Biblioteki wchodzą filie :

1) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szerszeniach z siedzibą w Szkole Podstawowej.

2) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie przy ul. Szkolna 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej.

§ 11. Wobec pracowników Biblioteki i Filii czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez kierownika Biblioteki po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Siemiatycze.

§ 13. Przy Bibliotece i w Filiach mogą działać organizacje i stowarzyszenia propagujące czytelnictwo i rozwój kultury.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu działalności Biblioteki, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 15. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Organizatora , dochodów własnych, darowizn otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł .

2. Kierownik corocznie, w terminie 3miesięcy po dniu bilansowym przekłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a dochód z tej działalności może być przeznaczony na cele statutowe.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 18. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie dla jego nadania.

§ 19. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/05 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 121, poz.1480).

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe