Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze na 2016 rok" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik do Uchwały Nr XI/82/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze na 2016 rok.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady bezdomności zwierząt i obejmuje:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6. Usypianie ślepych miotów.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona

zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach tego

działania poprzez różnorodne materiały informacyjne.

Rozdział 2.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 2. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami podejmowane będą następujące czynności:

1. Odławianie psów i innych zwierząt bezdomnych, transport przekazanych zwierząt z miejsca odbioru do schroniska prowadzone będzie w ramach zawartej umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. Opieka tymczasowa, schronienie, wyżywienie, opieka weterynaryjna, dozór całodobowy sprawowana będzie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski w Radysach.

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, uruchomienie procedury adopcyjnej w stosunku do zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia prawowitych właścicieli, przeprowadzana jest przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą w Radysach.

Rozdział 3.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Siemiatycze realizowana jest przez Gminę Siemiatycze oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska w zakresie:

1. udzielanie pomocy weterynaryjnej,

2. obligatoryjną sterylizację,

3. usypianie ślepych miotów;

§ 4. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą w razie potrzeby odławiane przez pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. Udzielanie pomocy, oraz dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii współpracującego ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą w Radysach.

3. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszcza się w miejscu, z którego zostały odłowione.

4. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie Gminy Siemiatycze realizowane jest przez Urząd Gminy przy współpracy osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami.

Rozdział 4.

Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt, transport, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, oraz poszukiwania właścicieli, uruchomienie procedury adopcyjnej w stosunku do zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia prawowitych właścicieli, przeprowadzana jest przez pracowników Schroniska dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska na wniosek Urzędu Gminy, zgodnie z posiadana umową.

2. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku, gdzie są:

1) poddawane opiece weterynaryjnej,

2) kwarantannie,

Rozdział 5.

Obligatoryjna sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 6. 1. Odłowione z terenu Gminy Siemiatycze i przewiezione do Schroniska dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski w Radysach bezdomne zwierzęta po odbyciu kwarantanny oraz dostarczone wolno żyjące koty poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Przeprowadzone zabiegi sterylizacji wolno żyjących kotów bytujących na terenie Gminy Siemiatycze opłacone będą po wystawieniu faktury przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski w Radysach.

Rozdział 6.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów.

§ 7. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska, które prowadzi odławianie zwierząt z terenu naszej gminy dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku.

Rozdział 7.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 8. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Siemiatycze zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym Zespołu Szkół Rolniczych im. St. Reymonta w Czartajewie, które zapewni schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim , które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Siemiatycze, a w przypadku , gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.

Rozdział 8.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 9. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną we współpracy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Rozdział 9.

Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze.

§ 10. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemiatycze zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Siemiatycze i wynoszą 25 000zł.

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych na realizację następujących zadań:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku, usypianie ślepych miotów,

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,

3) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym,

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur,

5) plakaty i ulotki;

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe