Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 48.995.175 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44.059.732 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.935.443 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 50.302.327 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38.009.425 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.292.902 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.307.152 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.307.152 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

8 968 607,00

900,00

8 969 507,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

374 920,00

900,00

375 820,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

251 520,00

900,00

252 420,00

Własne

251 520,00

900,00

252 420,00

Razem:

48 994 275,00

900,00

48 995 175,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

3 649 112,00

900,00

3 650 012,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 076 082,00

900,00

3 076 982,00

4300

Zakup usług pozostałych

328 000,00

900,00

328 900,00

Własne

328 000,00

900,00

328 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 040 310,00

- 13 807,00

1 026 503,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

819 510,00

- 13 807,00

805 703,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 807,00

- 13 807,00

0,00

Własne

13 807,00

- 13 807,00

0,00

926

Kultura fizyczna

328 092,00

13 807,00

341 899,00

92601

Obiekty sportowe

184 225,00

13 807,00

198 032,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

13 807,00

13 807,00

Własne

0,00

13 807,00

13 807,00

Razem:

50 301 427,00

900,00

50 302 327,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 19 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

010

01010

rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (projekt-Ogrodniczki - FS)

17 000

17 000

17 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

2

010

01010

rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III Ogrodniczki

60 000

60 000

60 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

3

010

01010

rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Grabówka)

150 000

150 000

150 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

4

010

01010

rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)

300 000

300 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

5

010

01010

rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)

100 000

100 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

010

01010

Razem

627 000

627 000

627 000

0

0

0

0

6

600

60016

rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie

2 400 412

1 775 282

1 068 130

707 152

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

7

600

60016

poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu

4 136 291

95 000

14 250

A.
B.
C.

80 750

Urząd Miejski w Supraślu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

600

60016

ul.Kościelna i Ks.O.Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap) - studium wykonalności

50 000

50 000

50 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

9

600

60016

zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki przez rzekę

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

10

600

60016

ul.F.Mareckiego - wykonanie

184 231

172 300

172 300

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

11

600

60016

droga Międzyrzecze - Woronicze

129 520

100 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

12

600

60016

modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Piłsudskiego w Supraślu

80 000

80 000

80 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

13

600

60016

Rynek Kultury w Supraślu - projekt

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

14

600

60016

ul.Zagumienna w Karakulach - wykonanie projektu i przepustu

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

15

600

60016

budowa ul.Europejskiej w Grabówce

847 682

847 682

531 778

A. 315 904
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

16

600

60016

budowa kanalizacji deszczowej w ul.Tygrysiej w Sobolewie

2 450 000

600 000

0

600 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

17

600

60016

ul.Ottawska w Grabówce - projekt

50 000

50 000

50 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

18

600

60016

budowa ul.Klonowej w Grabówce (dokończenie)

500 000

500 000

500 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

19

600

60016

budowa drogi w Henrykowie

4 145 000

700 000

215 000

A.
B.
C.

485 000

Urząd Miejski w Supraślu

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

600

60016

budowa ul.Rybackiej w Sobolewie

3 300 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

21

600

60016

budowa wiat przystankowych: w Sobolewie i w Supraślu

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

22

600

60016

ul.Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa

376 464

376 464

376 464

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

600

60016

Razem

18 739 600

5 446 728

3 257 922

1 307 152

315 904

565 750

0

23

754

75495

budowa systemu monitorowania w Zaściankach (FS)

11 000

11 000

11 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

754

75495

Razem

11 000

11 000

11 000

0

0

0

24

801

80101

budowa zespołu boisk sportowych w Supraślu

970 742

679 703

519 703

A. 160 000
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

25

801

80101

rozbudowa systemu telewizji użytkowej (monitoring) w ZS w Sobolewie i ZSS w Supraślu

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

26

801

80101

dposażenie placu zabaw p/ Zespole Szkół w Sobolewie

15 000

15 000

15 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

801

80101

Razem

1 025 742

734 703

574 703

0

160 000

0

27

801

80104

budowa przedszkola w Grabówce

6 065 000

2 600 000

500 000

A.
B.
C.

2 100 000

Urząd Miejski w Supraślu

801

80104

Razem

6 065 000

2 600 000

500 000

0

0

2 100 000

28

900

90002

budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (Zaścianki)

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

900

90002

Razem

40 000

40 000

40 000

0

0

0

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29

900

90004

leśny park uzdrowiskowy - projekt

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

900

90004

Razem

30 000

30 000

30 000

0

0

0

30

900

90015

modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)

7 304

7 304

7 304

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

31

900

90015

modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)

25 148

25 148

25 148

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

32

900

90015

modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)

15 718

15 718

15 718

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

33

900

90015

modernizacja oświetlenia na przejściu ul.Szosa Baranowicka w Zaściankach (FS)

19 297

19 297

19 297

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

34

900

90015

modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

274 000

274 000

274 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

900

90015

Razem

341 467

341 467

341 467

0

0

0

35

900

90095

budynek gospodarczy p/ul.Mareckiego w Supraślu (dokończenie)

68 349

7 413

7 413

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

36

900

90095

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl

44 280

22 140

3 321

A.
B.
C.

18 819

Urząd Miejski w Supraślu

37

900

90095

adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - budowa (II etap)

589 972

244 957

244 957

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

38

900

90095

budowa placu zabaw w Sobolewie (FS)

25 149

25 149

25 149

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

900

90095

Razem

727 750

299 659

280 840

0

0

18 819

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39

926

92601

rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

40

926

92601

rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka (FS)

25 148

25 148

25 148

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

41

926

92601

modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt

49 077

49 077

49 077

A.
B.
C.

Urząd Miejski w Supraślu

926

92601

Razem

84 225

84 225

84 225

0

0

0

Ogółem

27 691 784

10 214 782

5 747 157

1 307 152

475 904

2 684 569

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe