Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz. 446) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2016roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.692.550,90 zł. w tym bieżące -17.482.774,90 zł majątkowe-3.209.776,00zł.

2) Plan wydatków ogółem 21.510.850,90 zł w tym bieżące -15.912.336,22 zł majątkowe -5.598.514,68 zł.

§ 7. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł

§ 8. Na spłatę w 2016 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 638.772,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 700,000,00 zł

3) wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.974.776,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Dochody zwiększono o kwotę 439.262,00zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo ST3.4750.4.2016 z dnia 16 maja 2016roku, w którym określono ostateczne kwoty subwencji , zmniejszono o kwotę 67.863,00zł część subwencji oświatowej.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.151.2016.MA z dnia 11 maja 2016roku), zwiększono dotację celową w rozdziale 85213 o kwotę 1.000,00 zł -z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB-II.3111.152.2016.MA z dnia 06 maja 2016roku), zwiększono dotację w rozdziale 85216 o kwotę 6.000,00 zł -z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z ostatecznym rozliczeniem faktur załączonych we wniosku końcowym Instytucja zarządzająca RPOWP dokonała zrefundowania środków w wysokości 280.958zł wydatkowanych w 2015roku przez Gminę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

Gmina złożyła korektę deklaracji na podatek VAT z szczegółowym uzasadnieniem zasadności zwrotu podatku VAT od zadania zrealizowanego 2014roku. Po przeanalizowaniu zasadności korekty, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT, wobec powyższego wprowadzono po stronie dochodów kwotę139.056,00zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 20 maja 2016r), zmniejszono dotacje w rozdziale 85212 przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 4.175,00zł

Zwiększono dochody własne w kwocie 35.000,00zł z tytułu sprzedaży drzewa uzyskanego z wycinki na działkach przeznaczonych do sprzedaży w Wólce N.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne o kwotę 26.450,00zł w związku z przyznaniem przez Polsko Niemiecką Wymianę Młodzieży dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów wymiany polsko- niemieckiej oraz refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

II Plan wydatków zwiększył się o kwotę 439.262,00zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- Zwiększenia wydatków na opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w 2016roku o kwotę 40.000zł. Planujemy ponieść wydatki na ten cel również w 2017roku w kwocie 38.000,00zł

- zwiększono wydatki na zakup budynku świetlicy w miejscowości Stacja Siemiatycze o kwotę 5.000,00zł

- zwiększono wydatki na zakup i montaż kontenera mieszkalnego o kwotę 20.000,00zł

- zwiększono wydatki bieżące związane z szacunkami biegłych oraz prac porządkowych wykonywanych na nieruchomościach i na drogach gminnych

Zwiększono o kwotę 45.000zl wydatki związane z opłatą za pobyt dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach.

Zmieniono zakres przedsięwzięć do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Ogrodniki polegających na zwiększenie wydatków na remont świetlicy do kwoty 5.000,00zl przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na podżwirowanie dróg gminnych i zakupie zegarów do sterowania oświetlenia ulicznego.

W związku z Uchwałą Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku z dnia 24.02.2016 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 18.661,00zł na dofinansowanie zadania :"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemiatycze" , zaś po stronie wydatków kwotę 60.000,00zł.

Na wniosek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego dokonano zamian w klasyfikacji budżetowej oraz zakresie prac dotyczących dotacji na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie

Dokonano zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulicy i budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Czartajewie" do kwoty 150.000zł ( uwzględniając koszty projektowe),

- zwiększono wydatki na zakup budynku świetlicy w miejscowości Stacja Siemiatycze o kwotę 5.000,00zł.

Wprowadzono wydatki na parce projektowe w wysokości 35.000zł na nowe zadanie inwestycyjne po nazwą " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 1094768B na odcinku dr. Wojewódzka nr 693- m. Baciki-Dalsze". Zadanie planujemy realizować w 2017roku.

Zwiększono wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego 10-godzinnego dla 3-4- latków na okres od 1 września do 31 grudnia 2016roku w Szkole Podstawowej w Czartajewie o kwotę 34.740,00zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w GZOS.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych , dokonano zmian w panie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek a przede wszystkim zwiększeniu wydatków w Gimnazjum Gminnym przy zmniejszeniu wydatków w GZOS.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 818.300,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 118.300,00zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/85/2016
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 30 maja 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe