Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Krynek

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2016 r." dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2016 r." dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 12.750.880,-zł, w tym: dochody bieżące 10.800.513,-zł i dochody majątkowe 1.950.367,-zł;

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 13.580.880,-zł, w tym: wydatki bieżące 10.674.880,-zł i wydatki majątkowe 2.906.000,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jolanta Gudalewska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 maja 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016R.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

8 472 983,00

0,00

0,00

8 472 983,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe razem:

1 950 367,00

0,00

0,00

1 950 367,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 880 367,00

0,00

0,00

1 880 367,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

2 151 980,00

-657,00

657,00

2 151 980,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

894 000,00

-657,00

0,00

893 343,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

894 000,00

-657,00

0,00

893 343,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 000,00

0,00

657,00

4 657,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 000,00

0,00

657,00

4 657,00

bieżące razem:

2 327 530,00

-657,00

657,00

2 327 530,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

12 750 880,00

-657,00

657,00

12 750 880,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 880 367,00

0,00

0,00

1 880 367,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do zarządzenia nr 143/2016 Burmistrza Krynek z dnia 31 maja 2016r.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w planach bieżących dochodów budżetowych zleconych na kwotę 657,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

Dokonano także przeniesień w planach wydatków budżetowych zleconych w rozdziale 01095 o kwotę 110,00 zł oraz pomiędzy rozdziałami 85212 i 85213 w kwocie 657,00 zł.

Dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu 801 Oświata i wychowanie oraz w obrębie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w obrębie działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe