Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6r ust. 3ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/392/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: w § 5, ust.1 uchwały, po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku:

a) Zmieszane odpady komunalne - co tydzień. Dopuszczalne są pojemniki o pojemności minimalnej 60 l. Ilość i wielkość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości.

b) Selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe, odpady zielone - dwa razy w miesiącu. Minimalna pojemność pojemników: 60 l. Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe. Ilość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości.

c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tekstylia i ubrania - dwa razy w roku według harmonogramu określonego przez gminę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe