Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 154/16 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 18 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,z póż zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 5 820,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 5 820,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 5 748,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4210 - 1 748,00 zł i 75495 § 4300 - 4 000,00 zł.

4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 32 266 451,35 w tym:

a) bieżace - 20 053 360,35 zł

b) majątkowe - 12 213 091,00 zł

Plan wydatków ogółem 36 175 945,35 zł w tym :

a) bieżące - 18 620 805,35 zł

b) majątkowe - 17 555 140,00 zł

Rezerwy:

- ogólna - 40 392,00 zł

- celowa w wysokości - 122 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - kwota - 48 000,00 zł

b) wynagrodzenia nauczycieli - kwota - 74 000,00 zł

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 maja 2016 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 5 820,00 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 5 820,00 zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

568 167,00

4 000,00

572 167,00

75495

Pozostała działalność

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

758

Różne rozliczenia

168 140,00

- 5 748,00

162 392,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

168 140,00

- 5 748,00

162 392,00

4810

Rezerwy

168 140,00

- 5 748,00

162 392,00

801

Oświata i wychowanie

5 669 830,00

1 748,00

5 671 578,00

80195

Pozostała działalność

219 091,00

1 748,00

220 839,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 820,00

1 820,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

191 246,00

- 72,00

191 174,00

Ogółem

36 175 945,35

- 5 820,00

5820,00

36 175 945,35

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 maja 2016 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Dokonuje się wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie - 5 748,00 zł na wydatki w rozdziale 80195 § 4210 -1 748,00 zł zakup paliwa do samochodu ZSZP celem transportu uczniów na basen w ramach realizowanego Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać'' i w rozdziale 75405 § 4300 - 4000,00 zł - obchody Dnia Strażaka.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe