Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/16 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,z póź zm.) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) Zwiększyć dochody o kwotę - 10 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) Zmniejszyć dochody o kwotę - 10 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę - 58 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę - 58 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 3 200,00 zł do wykorzystania w rozdziale 63095 § 4210 .

4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 32 266 451,35 w tym:

a) bieżace - 20 053 360,35 zł

b) majątkowe - 12 213 091,00 zł

Plan wydatków ogółem 36 175 945,35 zł w tym:

a) bieżące - 18 620 805,35 zł

b) majątkowe - 17 555 140,00 zł

Rezerwy:

- ogólna - 37 192,00 zł

- celowa w wysokości - 122 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - kwota - 48 000,00 zł

b) wynagrodzenia nauczycieli - kwota - 74 000,00 zł

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 10 200,00 zł , zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 10 200,00 zł

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 885 941,58

0,00

4 885 941,58

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 812 000,00

- 10 200,00

1 801 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 812 000,00

- 10 200,00

1 801 800,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 000,00

10 200,00

16 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 000,00

10 200,00

16 200,00

Razem:

5 350 510,35

0,00

5 350 510,35

Ogółem

32 266 451,35

- 10 200,00

10 200,00

32 266 451,35

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 58 900,00 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 58 900,00 zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

6 574 101,00

0,00

6 574 101,00

60016

Drogi publiczne gminne

6 072 526,00

0,00

6 072 526,00

4270

Zakup usług remontowych

126 094,00

26 500,00

152 594,00

4300

Zakup usług pozostałych

76 660,00

- 26 500,00

50 160,00

60017

Drogi wewnętrzne

73 075,00

0,00

73 075,00

4270

Zakup usług remontowych

43 075,00

18 000,00

61 075,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

- 18 000,00

10 000,00

630

Turystyka

9 124,00

3 200,00

12 324,00

63095

Pozostała działalność

9 124,00

3 200,00

12 324,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

3 200,00

3 300,00

710

Działalność usługowa

51 520,00

0,00

51 520,00

71035

Cmentarze

4 000,00

0,00

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 500,00

- 1 000,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

758

Różne rozliczenia

162 392,00

- 3 200,00

159 192,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

162 392,00

- 3 200,00

159 192,00

4810

Rezerwy

162 392,00

- 3 200,00

159 192,00

Razem:

30 822 935,00

0,00

30 822 935,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

4 885 941,58

0,00

4 885 941,58

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 812 000,00

- 10 200,00

1 801 800,00

3110

Świadczenia społeczne

1 687 640,00

- 9 894,00

1 677 746,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 238,00

- 20,00

3 218,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

77 918,00

- 280,00

77 638,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 075,00

- 6,00

1 069,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 000,00

10 200,00

16 200,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 000,00

10 200,00

16 200,00

Razem:

5 350 510,35

0,00

5 350 510,35

Ogółem

36 175 945,35

-58 900,00

58 900,00

36 175 945,35

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 maja 2016 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonywanych usług na drogach,

2) Dokonuje się wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie - 3 200,00 zł na wydatki w rozdziale 63095 § 4210 zakup materiałów do wykonania bramki do piłki siatkowej na plaży miejskiej,

3) Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wykonywanych usług dotyczących remontu cmentarza żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Czarnej wsi,

4) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 10 200,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

5) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 10 200,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe