Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. : Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie ustalonym w ustawie.

§ 2. Ustala się koszt 1 godziny wyżej wymienionych usług w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Usługobiorca, którego dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ponosi odpłatności za przyznane usługi.

3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niespełniające kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za 1 godzinę usługi, wg zasad określonych w poniższej tabeli:

a) w przypadku osób samotnie gospodarujących

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

dla osób samotnie gospodarujących

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, w rażona w %

Dla osób gospodarujących w rodzinie

Powyżej 100

5

10

Powyżej 130

10

15

Powyżej 150

15

20

Powyżej 180

20

25

Powyżej 200

25

30

Powyżej 230

30

35

Powyżej 250

35

40

Powyżej 280

40

45

Powyżej 300

45

50

Powyżej 330

50

55

Powyżej 350

55

60

Powyżej 380

50

65

Powyżej 400

65

70

Powyżej 430

70

75

Powyżej 450

75

80

Powyżej 480

80

85

Powyżej 500

85

90

Powyżej 530

90

95

Powyżej 550

95

100

Powyżej 600

100

100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z tytułu opłat wynikających z ustawy, w części lub w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie albo niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik MGOPS w Michałowie, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, może odstąpić od żądania zwrotu lub w części zwolnić z ponoszenia opłat, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny;

2) usługobiorca poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub innych wypadków losowych;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

§ 5. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wnosi się w terminach i wysokości określonych w decyzji administracyjnej, bezpośrednio do kasy BS w Białymstoku O/Michałowo lub przelewem na rachunek bankowy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/216/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


mgr Irena Suprun

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe