Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i 4, ust. 3 w związku z art.6j ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Wąsosz stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w § 2 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz od gospodarstwa domowego w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi od gospodarstwa domowego liczącego:

1) do pięciu osób - po 5,00 zł miesięcznie za każdą osobę,

2) od sześciu osób i więcej - po 25,00 zł miesięcznie za całe gospodarstwo domowe.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi od gospodarstwa domowego w wysokości 13,00 zł. miesięcznie za każdą osobę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.692).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe