Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/86/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6m ust.1a i 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wąsosz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy Wąsosz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz, w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. elektronicznej skrzynki podawczej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114):

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

2) cyfrowego Urzędu;

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formie danych DOC i PDF, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Wąsosz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.694).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska


Załącznik do Uchwały Nr XI/86/2016
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe