Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr XX/119/2013 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1824).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska


Załącznik do Uchwały Nr XI/87/2016
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz, zwanej dalej Gminą.

§ 2. 1. Regulamin obowiązuje wszystkie podmioty przebywające na terenie gminy.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością,

3) nieruchomość mieszana - rozumie się przez to nieruchomość zamieszkałą , na której jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklep w części budynku mieszkalnego).

4) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;

5) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

6) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) a w szczególności przeterminowane leki i baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;

8) odpadach zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

9) odpadach segregowanych - rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji:

10) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z późn..zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

11) odpadach budowlanych - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

12) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

13) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

14) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);

15) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wąsosz lub przedsiębiorcach posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Wąsosz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

16) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęto jest wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsosz

17) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

18) pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

19) selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

20) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250.) ;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:

1) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno - porządkowym nieruchomości,

2) składowanie na nieruchomości materiałów w sposób uporządkowany, nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt,

3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika i z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

4) usuwanie zagrażających bezpieczeństwu przechodniów, nacieków lodowych (sopli) oraz nawisów śnieżnych, z dachów budynków przylegających do ogólnodostępnych chodników,

5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 4. Właściciele nieruchomości:

1) na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania, z częstotliwością wykluczającą ich przepełnienie.

2) mieszanych , na których prowadzona jest działalność gospodarcza a jednocześnie nieruchomość jest zamieszkała zobowiązani są do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady w takiej ilości aby pomieściły wszystkie odpady .

§ 5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi w granicach określonych ustawą.

§ 6. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i inne) mogą ustalać wewnętrzne zasady utrzymywania porządku .

§ 7. 1. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów w postaci tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, gumy, odzieży, odpadów niebezpiecznych, itp.

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności,

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych,

4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.

9) mycia pojazdów poza myjniami, na terenach ogólnodostępnych dróg, chodników, na gminnych terenach zielonych oraz nad brzegami rzeki,

10) wprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych,

11) wywozu śmieci do lasu i rowów przydrożnych i melioracyjnych.

2. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane są jako bezdomne. Będą wyłapywane i wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 8. Gmina obowiązana jest do:

1) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, chodników, placów i terenów otwartych;

2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych;

3) wywozu nieczystości zbieranych w koszach ulicznych.

§ 9. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do zbiorników bezodpływowych lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu.

§ 10. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są:

1) do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników,

2) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia,

3) podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do użytku, nie dotyczy nieruchomości ,które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków,

4) do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków ,w przypadku braku sieci kanalizacyjnej,

5) gromadzenia odpadów zielonych, odpady ulegające biodegradacji i popiołu drzewnego na odpowiednio przygotowanych kompostowniach,

6) do uprzątnięcia na swój koszt dzikich wysypisk śmieci, które znajdują się na ich nieruchomościach.

7) do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. W przypadku nieuporządkowania działki przez właściciela , gmina wykona ten obowiązek w zastępstwie zobowiązanego obciążając go kosztami wywozu śmieci.

§ 12. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier, tektura (makulatura, karton);

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji każdy zagospodarowuje we własnym zakresie poprzez kompostowanie;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone każdy zagospodarowuje we własnym zakresie poprzez kompostowanie.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 13. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stosuje się:

1) pojemniki typu SM o pojemności 120 litrów ;

2) pojemniki typu SM o pojemności 240 litrów;

3) worki 120 litrowe wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.

§ 14. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 60 l.

§ 15. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowego do 3 osób, dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób pojemnik 240 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz podmiotów leczniczych pojemnik o pojemności nie mniejszy niż 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów a także pracowników;

3) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal, z tym, że dla lokali gastronomicznych powinien przypadać pojemnik o objętości 120 l na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;

4) przy lokalach handlowych i gastronomicznych jeśli prowadzona jest działalność spożywcza należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na zakład.

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniając następujące normy:

1) niebieskie - 120 l, z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

2) żółte - 120 l, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne a także drobny metal;

3) zielone - 120 l, z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe.

3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i popiołu drzewnego na przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości , na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

4. Kosze uliczne, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonym przez Wójta Gminy Wąsosz.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych ,na których powstają odpady komunalne , są obowiązani do udokumentowania w formie umowy i dowodu zapłaty korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

§ 17. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba), zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wąsosz na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 18. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) - raz na miesiąc;

2) odpady selektywnie zebrane:

a) szkło- raz na kwartał,

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal - raz na kwartał,

c) papier - dwa razy w roku.

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- dwa razy w roku,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony - dwa razy w roku,

2. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych ma następować nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

4. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.

6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż dwa razy na rok. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych co najmniej raz w miesiącu lub kompostowanie ich w kompostowniku

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Powyższe obowiązki dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 20. 1. Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, placówkach zdrowia, które przystąpiły do zbiórki.

2. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych:

1) w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej,

2) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii,

3) w specjalnych pojemnikach ustawionych na placu przy Urzędzie Gminy Wąsosz.

3. Odpady w postaci zużytych akumulatorów należy gromadzić w punktach handlowych, serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę akumulatorów, jak również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu, zlokalizowanym przy ul. Mazowiecka 54.

4. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą bezpłatnie:

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu,

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu, zlokalizowanym przy ulicy Mazowieckiej 54;

3) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo- dwa razy w roku, o terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez Gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectwach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej pojemniki powinny być zamawiane przez osobę wykonującą prace remontowe.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości będą odbierane bezpłatnie w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru organizujący akcję powiadomi mieszkańców gminy na 7 dni przed planowaną akcją.

8. Odbiór innych odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie akcyjnie - bezpłatnie. O terminie i sposobie odbioru odpadów organizujący akcję powiadomi mieszkańców gminy na 7 dni przed planowaną akcją.

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregacji odpadów zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu oraz oddzielenie między innymi tekstyliów i opakowań po środkach ochrony roślin.

§ 22. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

§ 23. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych muszą posiadać zamykane otwory wrzutowe i powinny być przystosowane do ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników na odpady na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, na powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej i zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości,

2) pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich,

3) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne:

1) śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego oraz szlamów,

2) substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru przez jednostkę wywozową, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 24. Gospodarka odpadami na terenie gminy opiera się na wskazanym w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 (uchwalonym uchwałą nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego) .

§ 25. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO, tj. Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czartorii, gmina Miastkowo, ewentualnie w przypadku awarii do instalacji zastępczej - Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze.

§ 26. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Jest to ważny element przy wyliczeniu wypełnienia limitu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 27. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 28. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

2) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest powyprowadzania psa na smyczy, a psa rasy dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu włącznie przez osoby dorosłe;

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni, itp.

Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolniczej

§ 29. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, na zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne.

§ 30. 1. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

2. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska ,w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Wymagania w zakresie deratyzacji

§ 31. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) nieruchomości zajęte pod zabudowę wielorodzinną;

2) nieruchomości zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się raz do roku w okresie 1 do 31 października.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 32. 1. Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wąsosz poprzez działanie uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Wąsosz.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania przepisów niniejszego regulaminu zobowiązani są wobec osób uprawnionych do kontroli, wymienionych w pkt 1 do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tym regulaminem;

3) okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie regulaminu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe