Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/89/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/70/2016 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,,Droga w miejscowości Nieciki - od drogi powiatowej nr 1827B do działki nr 325, o długości 670 m i szerokości od 6 m do 9 m, działki oznaczone numerem ewidencyjnym 331/1 i 331/4",

2) § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ,,Droga Łempice (od drogi Wąsosz- Modzele) Nr 104195B zmiana długości drogi w km. od 0+000÷1+400 do km. 0+000÷2+110, szerokość od 6 m do 10 m, działki oznaczone numerem ewidencyjnym 143, 145, 232 i obejmująca część działki o numerze ewidencyjnym 85/2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe