Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/90/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się regulamin nagród określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/132/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 208 poz. 2319).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2016
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin wynagradzania określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

Rozdział 1.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ l. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły ustala i przyznaje w wysokości do 75,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie Wójt Gminy , zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli ustala i przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 40,00 zł. ( słownie: czterdzieści złotych) miesięcznie.

§ 2. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) organizowanie i aktywne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

2. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, takich jak- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt. 2 ustawy - Karty Nauczyciela, a w szczególności:

1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

2) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

3) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 2 ust.2 i 3 jest spełnienie następujących kryteriów, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, w szczególności:

1) tworzenie właściwych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły między innymi : wyposażenie w odpowiednie w środki dydaktyczne, sprzęt,

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

§ 3. l. Dodatki motywacyjne ustala i przyznaje dyrektor szkoły i Wójt Gminy, dwa razy do roku na podstawie niniejszego regulaminu w terminach:

1) do 31 sierpnia na okres od l września do końca lutego,

2) do końca lutego na okres od l marca do 31 sierpnia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny może być przyznawany w innym terminie i na inny okres niż określony w ust. l.

§ 4. Decyzję o ustaleniu i przyznaniu dodatku przekazuje się nauczycielowi (dyrektorowi) w formie pisemnej, kopie decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą przekazuje do księgowości .

§ 5. Wielkość nakładów finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych ustala się
w wysokości do 20 zł miesięcznie na etat kalkulacyjny.

Rozdział 2.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 6. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora, wychowawstwo klasy bądź opiekuna stażu.

§ 7. l. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje i ustala jego wysokość Wójt Gminy
w następującej wysokości :

1) dyrektor szkoły do 4 oddziałów od 100 zł do 450 zł,

2) dyrektor szkoły od 5 do 6 oddziałów od 150 zł do 750 zł,

3) dyrektor szkoły od 7 do 8 oddziałów od 200 zł do 850 zł,

4) dyrektor szkoły od 9 oddziałów i więcej od 250 zł do 1000 zł.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) wielkość szkoły oraz jej strukturę organizacyjną,

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) wyniki pracy szkoły,

4) warunki w jakich działa jednostka.

3. Nauczyciel ma prawo do dodatku funkcyjnego oddzielnie za sprawowanie każdej z funkcji za którą przysługuje dodatek.

§ 8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego w wysokości 10 zł ( słownie: dziesięć złotych) miesięcznie za każdego nauczyciela.

§ 9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości 30 zł ( słownie : trzydzieści złotych) miesięcznie.

Rozdział 3.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy w trudnych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w następującej wysokości stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego:

1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych -2%,

2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 10 %

2. Nauczycielom, o których mowa w ust.1 przysługują dodatki za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 5 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatków za warunki pracy, ustala i przyznaje dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

Rozdział 4.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 11. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawiające do dodatku określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 12. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 13. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § l uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 6.
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

§ 14. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ustala się wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust.1 dzieli się następująco :

1) 80% kwoty z przeznaczeniem na nagrody dyrektora ,

2) 20% kwoty z przeznaczeniem na nagrody Wójta ,

§ 15. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze określa regulamin nagród, w którym ujęte są kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2016
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin nagród określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. W budżecie Gminy Wąsosz tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i dyrektora.

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust.1 :

1) 80% środków funduszu przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora;

2) 20% środków funduszu przeznacza się nagrody Wójta.

3. Nagrody, o których mowa w ust.1 mogą być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

4. Nagrody Wójta i Dyrektora mogą być przyznawane w ciągu całego roku.

Rozdział 2.
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA

§ 2. 1. Nagrody Wójta przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za:

1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:

a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym,

b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz badaniach wewnętrznych,

c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym;

2) efektywną pracą na rzecz:

a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,

b) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w tym zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej;

3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej;

4) utrzymywanej ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka;

5) opracowanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowanie;

6) dzielenie się swoimi doświadczeniami poprzez publikowanie w czasopismach pedagogicznych oraz w innych formach;

7) efektywnie pełnienie różnorakich funkcji społecznych, np. opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, koła ;

8) działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza działania integracje społeczność szkoły i środowiska, np. w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, sportu lub kultury, ochrony środowiska;

9) skuteczne włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, szkoły;

10) efekty w działaniach na rzecz:

a) realizacji zadań ogólnoszkolnych ,

b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujący pracę w zawodzie,

c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

2. W przypadku przyznania nagrody Wójta osobie zajmującej stanowisko kierownicze wymagana jest efektywna praca organizacyjno-menadżerska, przy równoczesnym wypełnieniu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:

1) opracowanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły,

2) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonującego systemu oświaty,

3) opracowanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole,

4) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku,

5) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkolnego,

6) efektywne działania na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych,

7) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły,

3. Nagrody Wójta mogą być przyznawane nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia określone w § 3 ust. 1.

§ 3. 1. Nagrodę Wójta dyrektorowi szkoły Wójt przyznaje z własnej inicjatywy bądź na wniosek złożony przez radę rodziców.

2. Nagrodę Wójta nauczycielom Wójt przyznaje z własnej inicjatywy bądź na wniosek złożony przez:

1) dyrektora,

2) radę rodziców.

§ 4. Wnioski o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz w terminach:

1) do dnia 1 czerwca każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych;

2) do dnia 1 października każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej.

Rozdział 3.
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA

§ 5. Nagrody dyrektora przyznawane są nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 6. Nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy bądź na wniosek złożony przez radę rodziców .

§ 7. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora z zakresie formy, trybu i terminu ich składania stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału II.


Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

1. Dane osobowe nauczyciela przedstawionego do nagrody:

1) Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………

2) Data i miejsce urodzenia:

………………………………………………………………………………

3) Wykształcenie( w tym studia podyplomowe i inne kwalifikacje):

……………………………………

4) Stopień awansu zawodowego:

…………………………………………………………………………………………………

5) Staż pracy pedagogicznej:

…………………………………………………………………………………………………

6) Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko:

………………………………………………………………………………………

7) Ostatnia ocena pracy pedagogicznej i data jej dokonania:

………………………………………………………….

8) Otrzymane nagrody i data otrzymania:

………………………………………………………………………………………

a) Ministra edukacji narodowej

………………………………………………………………………………

b) kuratora oświaty

……………………………………………………………………………..

c) Wójta

…………………………………………………………………………….

d) dyrektora szkoły

…………………………………………………………………………….

3. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………, data ………………

............................................................................

Podpis wnioskodawcy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe