Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/91/2016 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy do wysokości liczby godzin określonej w § 2.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorom poszczególnych szkół :

1) Szkoła Podstawowa w Sulewie - Kownatach - 14 godz.,

2) Szkoła Podstawowa w Ławsku - 15 godz.,

3) Szkoła Podstawowa w Wąsoszu - 10 godz.,

4) Gimnazjum w Wąsoszu - 10 godz.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły może być zwolniony w części lub całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 2 tytułem wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone również w innych uzasadnionych wypadkach, między innymi z tytułu szczególnych warunków pracy w szkole.

§ 4. Zwolnienia z częśći lub całości obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dokonuje Wójt Gminy, określając jednocześnie wysokość i czas zwolnienia.

§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 1/3 godzin tygodniowego wymiaru zajęć określonego odpowiednio art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba że z planu nauczania przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

2. Godziny doraźnych zastępstw osoba zajmująca stanowisko kierownicze może pełnić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 133 poz. 1504).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Elżbieta Niebrzydowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe