Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16.2016 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 19.785.385,76 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.547.385,76 zł,

b) majątkowe w wysokości 238.000,00 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 20.005.385,76 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18.677.385,76 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.328.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2016
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16.2016
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Sokoły
Nr 16.2016 z dnia 24 maja 2016 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok:

Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych zgodnie z ustawą budżetową na 2016 rok:

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na przeksięgowanie uruchomionych środków na świadczenia wychowawcze oraz koszty ich obsługi, w związku z realizacją Programu Rodzina 500 Plus;

- w dz. 852 - Pomoc społeczna na zmianę planu dotacji na opłacenie w 2016 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

- w dz. 852 - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- w dz. 801 - zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonane zostały również przesunięcia w ramach rozdziałów i paragrafów wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W związku z powyższym, po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 19.785.385,76 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 19.547.385,76 zł,

b) majątkowe w wysokości 238.000,00 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 20.005.385,76 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 18.677.385,76 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.328.000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe